جایگاه فلسفۀ تعلیم و تربیت در میانۀ نظر و عمل: تأمّلی بر واپسین چالش فلسفه های تحلیلی و قارّه ای

نویسنده

استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

چکیده

واپسین چالش در خصوص جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت، مباحثه ای است که در سال 2005 میان ویلفرد کار (W. Carr)، در موضع مدافع فلسفه قارّه ای در تعلیم و تربیت، و پاول هرست (P. Hirst)، چون نماینده برجسته ای از فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت، صورت پذیرفته است. ویلفرد کار با تمهید زمینه در حمایت از فلسفۀ عملی در برابر فلسفۀ نظری، بر آن است که فلسفۀ تعلیم و تربیت را باید به منزله شاخه ای از فلسفۀ عملی در نظر گرفت تا هم بر رخنه نظریه/عمل فائق آییم و هم مصونیت پنداری فلسفه تعلیم و تربیت از تغییرات عرصه عملی را فروپاشیم. هرست، در مخالفت با این تصور، بر آن است که تعبیر "فلسفۀ عملی" غلط انداز است زیرا فلسفه، همواره فعالیتی انتزاعی و نظری بوده است. از نظر وی، فلسفه، فعالیتی از نوع مرتبۀ دوم است زیرا کار آن که بررسی اعتبار عقلانی باورها و اعمال است، خود، وجود باورها و اعمال را پیش فرض می گیرد. بنابراین، نقش فلسفه تعلیم و تربیت در بررسی عمل تعلیم و تربیتی، به صورت غیرمستقیم از طریق مفاهیم ناظر به آن ها صورت می گیرد. در ارزیابی این دو نظر باید گفت که هر دو به صورت فروکاهشی مطرح شده اند. هرست عقل نظری را و ویلفرد کار عقل عملی را عمده کرده اند اما حفظ تنوع و کثرت دو عقل، همچنان مناسب تر است. اگر سخنان ویلفرد کار این نتیجه را به دنبال آورد که هر گونه تقسیم فلسفه یا عقل، به نظری و عملی، ما را به گسست نظریه/عمل دچار می سازد، قابل قبول نخواهد بود. از سوی دیگر، در این خصوص، حق با وی است که فلسفۀ تعلیم و تربیت، در شکل نظری آن، نوعی مصونیت و اطلاق برای خود ایجاد می کند که باید همواره با بررسی حدود تاریخی آن، از میان برخیزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of philosophy of education in between theory and practice: Considerations on the last challenges of analytical philosophy and continental philosophy

نویسنده [English]

  • Khosrow Bāgheri
(PhD), Professor of philosophy of education, The University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The last challenge on the place of philosophy of education was the discussion between Wilfred Carr, as a defender of continental philosophy, and Paul Hirst, as an outstanding representative of analytic philosophy, in 2005. Preparing the background for supporting practical philosophy against the theoretical one, Carr holds that philosophy of education should be considered as a branch of practical philosophy in order to both overcoming theory/practice gap and destroying the supposed security of philosophy of education against practical changes. In rejection of this conception, Hirst holds that the phrase of “practical philosophy” involves a misunderstanding because philosophy has always been an abstract and theoretical activity. According to him, philosophy is a second-order activity because its work, being verification of rational validity of beliefs and actions, presupposes the existence of beliefs and actions. Thus, the role of philosophy of education in verifying educational action is fulfilled indirectly through analyzing the concepts relevant to the action. It should be said in evaluating the two views that both of them are held in a reductive manner. Hirst takes theoretical reason as his main concern as Carr takes the same position on practical reason but it still seems better to keep the two reasons diverse and plural. If it is followed from Carr’s views that any division in philosophy or reason to theoretical and practical parts lead us to trap of theory/practice gap, then evidently it will not be acceptable. On the other hand, he is right to claim that philosophy of education in its theoretical feature provides a kind of security and absoluteness for itself that should be eliminated by a constant study on its historical limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of education
  • theory
  • Practice
  • reason
  • Analytic philosophy
  • Continental philosophy