تأملی بر هم نشینی ادبیات کودک و فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان

نویسنده

استادیار مرکز مطالعات ادبیات کودک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛

چکیده

هر چند نهضت فلسفه برای کودکان در پیشبرد برنامه های خویش، همواره از ادبیات کودک سود برده، اما هیچ گاه تأملی نظری بر این مفهوم نداشته است. عمده بحث های صاحب نظران این نهضت، درباره مفاهیم کودک، فلسفه و نظریه تربیتی بوده است و ادبیات صرفاً ابزاری در نظرگرفته شده که مقصدی جز خودش -در این جا تربیت تفکر فلسفی- دارد. مقاله حاضر در پی آن است که در تعامل مفاهیم کودکی و فلسفه، جایی را نیز به ادبیات کودک اختصاص دهد و رابطه سه مفهوم را - به جای دو مفهوم- تحلیل کند و در نهایت در جست وجوی رویکرد باشد که هم زمان با پرورش تفکر فلسفی کودکان، بر ماهیت و هویت مستقل ادبیات نیز ارج گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A consideration on the companionship of childrens literature and philosophy in the philosophy program for childrens

نویسنده [English]

  • Morteza Khosrow-Nejad
(PhD), Assistant professor, The Center for Childrens Literature, the University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Although the philosophy movement for children has constantly taken advantage of childrens literature, it has never had a theoretical consideration on this concept. The main part of the discussions by the authorities in this movement is about the childrens concepts, philosophy, and the theory of education. Literature has only been considered as a tool that has a destination other than itself – in this case the education of philosophical thinking. The current article is after allocating a space to the childrens literature in the interaction between the concepts of childhood and philosophy and analyze the relationship of three concepts instead of two concepts. It is as a final work, after finding an approach that simultaneously values the independent essence and identity of literature and the nourishment of childrens philosophical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childrens literature
  • story
  • philosophy
  • philosophy for children
  • Child