نظریه های تربیتی و چالش های نظریه پردازی در آموزش و پرورش ایران

نویسنده

چکیده

آموزش و پرورش رسمی دارای دو وجه عملی و نظری است. هدف از نگارش این مقاله بررسی کیفیت شکل گیری نظریه های تعلیم و تربیت، ویژگی های ساختاری و نمونه های مهم و تطور آن ها هم درتاریخ آموزش و پرورش غربی و هم در ایران است. در این مقاله، پیدایش و تطور نظریۀ تربیتی در تمدن غربی، مفهوم نظریۀ تربیتی، خاستگاه ها، ساختار و انواعی از آن، تطور این نظریه ها بر اثر تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و فکری، و وضعیت نظریۀ تربیتی در ایران بررسی شده است. از آنجا که در عصر دیدگاه های پست مدرینستی، تعلیم و تربیت غربی از لحاظ نظریه پردازی دورۀ مبهم و بلکه آشفته ای را می گذراند، ضروری است که ما دچار این سردرگمی و نابسامانی تئوریک نشویم. به نظر می رسد که تعلیم و تربیت ما از هدایت یک نظریۀ تربیتی منسجم و منظم بهره مند نیست و ما محروم از نظریه ای هستیم که در آن علاوه بر مسائل مربوط به هستی و دانش و ارزش، یعنی جهان بینی و ایدئولوژی، موقعیت علم و تکنولوژی و سمت سوی حرکت آن ها و نیز نیازهای فرد و جامعه در چارچوبۀ مشخصی تنظیم شده باشند. در این خصوص، مقاله چند پیشنهاد به منظور یافتن راه حل های احتمالی را ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational theories and theory-making challenges in Iranian education system

چکیده [English]

Official education consists of two aspects: practical and theoretical. The purpose of writing this article is investigating the quality of structuring of the educational theories, structural characteristics, and their important development samples in the history of education, both in the West and in Iran.

Several things have been investigated in this article: Appearance and development of the educational theory in the Western civilization, The concept of educational theory, the origins, the structure and types of it, the development of these theories due to cultural & social & political & thinking transformations, and the status of education theory in Iran. Due to the fact that Western education is going though a period of ambiguity and turbulence in the era of post-modernistic attitudes, it is important that we avoid the loss to understand or be theoretically confused. It seems that our education system is lacking a guiding integrated and organized educational theory. We are deprived of a theory in which the issues related to existence, knowledge, and value are coordinated and set. The related issues to these fields include world-view and ideology, the position of science & technology & their direction of move, as well as personal and social needs in a specified frame.

With this regard, the article provides several suggestions in order to find possible solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Educational Theory
  • Education Structure
  • Educational Transformations
  • Theory-Making in Philosophy of Education