پژوهش تربیتی: چیستی و روش شناسی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

2 دانشیار دانشگاه الزهرا؛

چکیده

سخن گفتن از ویژگی های روش شناختی پژوهش تربیتی، به میزان قابل ملاحظه ای، در گرو تبیین چیستی این نوع پژوهش است. دو رویکرد رقیب در این زمینه مطرح شده اند، رویکرد علت جو و فناورانه و رویکرد حکمت عملی (فرونسیس). بر اساس رویکرد نخست که نمونه برجسته آن اثبات گرایی است، چیستی پژوهش تربیتی را باید در ویژگی کاربردی آن جستجو کرد. به عبارت دیگر، این نوع پژوهش، حاصل به کار بستن یافته های علوم انسانی و اجتماعی در جهت نیل به اهداف تربیتی است. ابزارانگاری در قالب رابطه وسیله– هدف در این رویکرد، جایگاه اساسی دارد. در مقابل، رویکرد دوم، به تبع دیدگاه ارسطو، ویژگی ابزارانگارانه پژوهش تربیتی را انکار می کند و با تفکیک دو قلمرو "صناعت" (تخنه) و "حکمت عملی" (فرونسیس)، ابزارانگاری را مناسب با قلمرو نخست و پژوهش تربیتی را مناسب با قلمرو دوم و از نوع حکمت عملی می داند. در حکمت عملی، ساختن مطرح نیست بلکه عمل کردن مورد نظر است و عمل کردن یا چگونه زیستن، جنبه اساساً اخلاقی دارد. طبق این دیدگاه، پژوهش تربیتی، نمی تواند با روش هایی در قالب وسیله – هدف انجام پذیرد بلکه باید معطوف به بررسی عمل آدمی از حیث خصایص اخلاقی آن و ذات گرایانه بودن این خصایص انجام شود. تدریس خود، نمونه ای محوری از این نوع عمل است و بر همین  اساس قابل مطالعه و بررسی خواهد بود. با اینکه دیدگاه دوم، قوت هایی دارد که ناشی از توجه اساسی به جنبه عملی پژوهش تربیتی است، از جهاتی قابل نقد است زیرا به وجود جنبه های اجتناب ناپذیر ابزاری یا وسیله – هدفی در پدیده های تربیتی توجهی مبذول نمی کند. پیشنهاد مقاله حاضر که به نحوی از دو رویکرد مذکور فراتر می رود، چیستی پژوهش تربیتی را در عمل پژوهی ارزشی مضاعف جستجو می کند. پدیده های مورد مطالعه در تربیت، اعمال ارزشی مضاعف اند. مضاعف بودن با توجه به سایر قلمروهای مطالعات اجتماعی است. در حالی که پدیده های مورد مطالعه در روانشناسی و جامعه شناسی نیز آمیخته باارزش اند، پدیده های تربیتی، علاوه بر آن، معطوف به لایه ارزشی دومی نیز هستند که در قالب اهداف تربیتی جلوه گر می شود. براین اساس، روش شناسی پژوهش تربیتی، در دو نوع فلسفی و علمی صورت بندی خواهد شد. پژوهش های فلسفی در تربیت، ناظر به بررسی عقلانی و منطقی نسبت به ارزش ها و اهداف و استلزام های آن ها در روش های عملی است. پژوهش های علمی در تربیت، با توجه به اینکه نوعی عمل پژوهی و معطوف به بررسی اعمال ارزشی است، با روش های علّی به منزله منبع و مولد اعمال سروکار نخواهد داشت، بلکه روش های معطوف به دلایل اعمال را مورد استفاده قرار خواهد داد. البته، یافته های به دست آمده از طریق به کارگیری روش های علّی، نه به منزله منبع، بلکه به منزله مشخص کننده حدود عمل عاملان می تواند در تربیت مورد استفاده قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational research: What is it methodologically?

نویسندگان [English]

  • Khosrow Bāgheri 1
  • Zohreh Khosravi 2
1 Professor of the University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Al-Zahra University
چکیده [English]

Referring to characteristics of educational research is considerably preceded by explaining the nature of this kind of research. There are two rivals in this regard: causal and technological approach and phronesis approach. According to the first approach whose exemplar being positivism, the nature of educational research needs to be sought in its applied feature. In other words, this kind of research is due to applying social sciences findings in order to achieving educational ends. Instrumentalism in terms of means-end relation takes the main position in this approach. In contrast, the second approach, following Aristotle, denies the supposed instrumentalist feature of educational research and, distinguishing the two realms of techne and phronsesis, takes instrumentalism as congruent with the first realm and educational research with the second. In phronesis ‘making’ is not concerned, rather ‘acting’ is at issue and the latter or how to live has basically an ethical feature. According to this view, educational research could not be conducted by methods in terms of means-end features. It rather should refer to human action in terms of its ethical characteristics and essential feature of these characteristics. Teaching is a pivotal case of this kind of action and should be studied on this basis. Even though the second approach has some strength due to its basic attention to practical aspect of educational research, it could be criticized because of its negligence of inevitable instrumental or meansend aspects in educational phenomena. The present essays suggestion that somehow goes beyond the two approaches seeks the nature of educational research in double value action research. Phenomena to be studied in education are double value actions. Double here should be understood with regard to other realms of social studies. While value is involved in the phenomena studied in psychology and sociology, educational phenomena, in addition, refer to a second layer of value exemplified in educational aims. Thus, educational methodology will be formulated in two kinds of philosophical and scientific methodology. Philosophical investigations in education deal with rational and logical studies in relation to values and aims and their implications in practical methods. Scientific research in education, being a kind of action research and referring to value actions, could not deal with causes (and hence causal methods) as sources and producers of actions, they rather will use methods referring to reasons of actions. Of course, findings provided by using causal methods could be used in education but as designating the limits of action rather than their sources.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational research
  • cause
  • reason
  • technology
  • Phronesis
  • Value
  • Action Research