کندوکاو در ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت در ایران

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛

چکیده

مقاله حاضر که هدف آن دست یابی به تصویری روشن از دیدگاه های روش شناسی پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و روان شناسی در ایران می باشد، از پنج بخش تشکیل شده است نخست به سابقه چرخش روش شناسی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است . سپس نویسنده به آشکارسازی چارچوب نظری پژوهشی می پردازد که مقاله حاضر حاصل آن پژوهش است . این مبحث با ملاحظه نقادانه ای درباره تفکیک روش شناسی ها به کمی و کیفی آغاز می شود و به دنبال آن گزار ه های هفده گانه ای که مبین تمایزات میان روش شناس های رقیب بوده و مبنای تدوین ابزار پژوهش را تشکیل می دهد شرح داده شده است . در پایان موضع تفکیکی نویسنده درباره تمایز میان روش شناسی علوم زیستی با روش شناسی علوم انسانی تشریح شده است. در بخش بعد روش تحقیق و شیوه تجزیه وتحلیل اطلاعات که همان تحلیل محتوا و استنتاج مضامین از آن هاست توضیح داده شده است . در این پژوهش از دو گروه پژوهشگر حوزه علوم تربیتی و روان شناسی به عنوان نمونه انتخاب شده که معرف دو نسل متفاوت از پژوهشگران (متقدم و متأخر ) هستند . این تدبیر زمینه را برای مقایسه باورهای روش شناسی این دو گروه در بخش تجزیه وتحلیل داده ها فراهم ساخته است . حاصل این مقایسه نیز نیل به این نتیجه امیدبخش است که با گذشت زمان ، نه تنها نزد نسل متأخر بلکه نزد نسل متقدم نیز کثرت روش شناسی مشروعیت یافته و در مقام باور و نظر پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و روان شناسی ، به ویژه متأخرین، دوره انحصار روش شناسی که متضمن مشروعیت یگانه روش علمی و کمی در پژوهش است را پایان یافته می دانند. این موضوع در بخش آخر مقاله که باهم نگری، مقایسه، بحث و نتیجه گیری شده، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of methodological preferences of educational researchers in Iran

نویسنده [English]

  • Mahmood Mehrmohammadi
Associate professor of Tarbyat Modarres, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current article whose goal is reaching a clear picture of the viewpoints by the methodology instructors in the field of education and psychology in Iran is consisted of five parts First, the focus has been on the development record of methodology and the influential elements on it. The author then clarifies the researchwise theoretical framework. The current article is the product of this research. This topic begins with a critical observation about segregating methodologies into quantitative and qualitative and follows it with seventeen-fold statements that indicate the distinctions among different methodologies and makes up the base for compiling the research tools. At the end, the authors segregation stand about the distinction between methodology of biological sciences and human sciences methodology has been described. In the next part, the research methodology and the information analysis method, which is the known content analysis and purports interference is described. In this research, the cases were selected from the two groups of researchers in the field of educational sciences and psychology as samples, who represent the two different generations of researchers (preceding and recent). This tact has made possible the ground for comparing the methodology beliefs of these two groups in the information analysis field. The result of this comparison shows crave toward achieving this promising result that as time passes, not only among the recent generation but also within the preceding generation methodological multiplicity has been justified. In the status of belief and opinion, the researchers of the field of education and psychology, especially the recent group consider the methodological monopoly which underlies the legitimacy of the unique scientific method of quantitative research finished. This matter has been thoroughly discussed at the last section of the article with integrating approach, comparison, discussion, and conclusion.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodological preferences
  • methodological segregation
  • quantitative and qualitative research
  • methodological multiplicity