بررسی آموزش روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی در ایران

نویسندگان

1 استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی؛

3 دستیار پژوهش و کارشناس ارشد روانسنجی؛

چکیده

تدوین این مقاله بر اساس مطالعات و یافته های یک پژوهش مصوب علمی است که به منظور "بررسی روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی در ایران " اجرا شده است. هدف های این پژوهش آن بوده است که ببینیم: 1. متون و منابعی که در رده های درسی دانشگاهی روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی مورد استفاده قرار می گیرند اساساً بر کدام بنیادهای نظری معرفت شناسی و روش شناسی استوارند؟ 2. مقالاتی که در مجلات علمی - پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی ایران انتشار می یابد از نظر معرفت شناسی، روش شناسی، و هدف یا نوع طرح پژوهشی دارای چه وضعیتی هستند؟ 3. سرفصل هایی که در درس روش تحقیق در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای روان شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه های بزرگ کشور تدریس می شود، تا چه اندازه با عنوان های مطرح شده در منابع مهم دانشگاهی درس روش تحقیق همخوانی دارد؟ 4. بنیادهای نظری و معرفت شناختی در محتوای تدریس استادان در کلاس های درس روش تحقیق در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای روان شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه های بزرگ کشور چیست؟ 5. دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای روان شناسی و علوم تربیتی در کلاس های درس روش تحقیق دانشگاه های بزرگ کشور تا چه اندازه ماهیت پژوهش و بنیادهای نظری و معرفت شناختی (فلسفهٔ علم) در روش شناسی پژوهش را فرا می -گیرند؟ برای پاسخگویی به سؤالات اول و دوم، شانزده منبع اصلی تدریس روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی و تمام مقالات روان شناسی که در آخرین شمارهٔ مجلات علمی -پژوهشی کشور چاپ شده است، مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین به منظور پاسخ به سؤالات سوم و چهارم و پنجم، 22 نفر استادان درس روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در هفت دانشگاه بزرگ کشور (دانشگاه تهران، دانشگاه علامهٔ طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه آصف هان) در دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی این دانشگاه ها تدریس می کنند، و نیز 119 نفر دانشجویانی که بیشترین نمره ها را در هفت دانشکدهٔ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه های مذکور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا داشته اند، مورد مصاحبهٔ ساختاریافته قرار گرفتند. این پژوهش نشان داد که: 1. بنیادهای معرفت شناختی و بنیادهای روش شناسی منابع و متون درسی روش تحقیق که در دانشگاه ها تدریس می شود از نوع فلسفهٔ تحصّلی و پساتحصّلی و روش کمّی گرایانه است. 2. مقالات روان شناسی و تربیتی که در مجلات علمی - پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی کشور چاپ می شود بر بنیاد فلسفهٔ علم تحصّلی و پساتحصّلی و بر روش شناسی کمّی گرای استوار است و عمدتاً حاصل طرح های پژوهشی راهبردی است. 3. تعداد واحدهای تدریس در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای روان -شناسی و علوم تربیتی بسیار اندک است و سرفصل های تدریس استادان در کلاس ها بسیار کمتر از عنوان هایی است که در منابع علمی اصیل روش تحقیق وجود دارد. 4. بنیادهای نظری معرفت شناسی تدریس استادان درس روش تحقیق نیز اساساً از نوع فلسفهٔ کمّی گرای تحصّلی و پساتحصّلی است و به پژوهش های کیفی چندان توجهی نمی شود. 5. دانشجویان درس روش تحقیق در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی و علوم تربیتی با ماهیت پژوهش و بنیادهای نظری فلسفهٔ علم در پژوه ش های روانی- تربیتی آشنا نمی شوند و آموزش قابل ذکری در این مورد به آنان داده نمی شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Teaching of Research Methodology in Psychology and Education in Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Lotfabadi 1
 • Vahideh Nowroozi 2
 • Narges Hosseini 3
1 Professor of Educational Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Researcher and Master of Arts in Clinical Psychology
3 Research assistant and Master of Arts in Psychometrics
چکیده [English]

The preparation of this article is based on studies and findings of a scientifically approved research, which took place for “investigating research methodology in psychology and education in Iran.” The research questions to be investigated were as follows:

 1- What are the epistemological and methodological foundations of the textbooks and resources used in university courses of research methods in psychology and education?

2- What status do the articles that are being published in scientificresearch- based journals in psychology and education in Iran have in terms of epistemology, methodology, and goal or type of research design?

3- How much co-ordinance do the course syllabus that are taught in the research methodology courses in Bachelor, Master, and Doctoral levels of Psychology and Education in the nations’ large universities (i.e., Tehran University, Allame Tabatabaee University, Shahid Beheshti University, Tarbiat-Moallem University, Tehran-Azad University, Shiraz University, and Isfahan University) have with the most important university textbooks for the research methodology course?

4- What are the theoretical foundations and the epistemology behind the content of the professors’ teachings in the researchmethodology courses in Bachelor, Master, and Doctoral levels of psychology and education in nations’ large universities?

5- To what extent do the students of the Bachelor, Master, and Doctoral levels in psychology and education in research methodology courses in nation’s large universities learn the nature of research or the theoreti To answer questions one and two, sixteen main teaching textbooks in psychology and education and all articles in psychology, which have been published in the last issues of the country’s scientific-researchbased journals have been considered and reviewed. As well, in order to answer questions three to five, 22 of the professors of research methodology courses in psychology and education in the Bachelor, Master, and Doctorate levels in the seven large universities of the country - who teach in the psychology and educational sciences faculties in these universities - were taken to structured interviews. The same was done to 119 university students who had had the highest scores in the psychology and educational sciences faculties of the mentioned universities. This research showed that:

1. The epistemological and methodological foundation of the course textbooks for research methods that is taught in universities is of the positivism and post-positivism philosophy and the quantitative research methods.

 2. The psychological and educational articles that are published in scientific-research-based journals of psychology and education in the country are based on the positivistic and post-positivistic philosophy of science as well as on quantitative methodology and are mainly the results of strategic research projects.

3. The numbers of teaching research method credits in the three levels of Bachelor, Master, and Doctoral level of psychology and education is very low and the syllabus of teaching by the professors during the courses is much less than those available in genuine researchmethodology textbooks.

4. The epistemological foundation behind professor’s teaching of research methodology is also of the quantitative, positivistic, and postpositivistic philosophy and no attention is paid to qualitative researches.

5- The students of the research methodology course in the three levels of Bachelor, Master, and Doctoral of psychology and education are not made aware of the nature of research and the theoretical foundations of philosophy of science in psycho-educational researches and no previous training is given to them in this matter.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research Methods
 • Curriculum
 • psychology
 • Educational Sciences
 • methodology
 • research epistemology
 • Higher education
 • faculties of psychology and education
 • large Iranian universities