رویکرد اسلامی به روش شناسی پژوهش تربیتی: تبیین امکان و ضرورت

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛

چکیده

روش شناسی پژوهش تربیتی به عنوان نظریه ای در خصوص چگونگی و چرایی اکتساب معرفت با تمایز از بحث درباره روش ها و فنون تحقیق، منطقی را برای محققان و کاربران تحقیقات تربیتی فراهم می آورد تا دلایل استفاده از راهبردها و روش های خاص در تولید، گردآوری و توسعه انواع مشخص معرفت درباره پدیده های تربیتی را تبیین نمایند. (اسکات و موریسن، 2006). بر این اساس مباحث روش شناسی تحقیق عمدتاً بر مبانی فلسفی به ویژه مفروضات معرفت شناختی مبتنی هستند، اما با وجود رویکردهای مختلف به این مبحث، تردیدهایی درباره امکان و ضرورت رویکردی دینی و اسلامی به روش شناسی پژوهش تربیتی وجود دارد. در این مقاله پس از توضیح مفهوم و قلمرو روش شناسی پژوهش تربیتی و نقش آن در مطالعات تربیتی، نخست مدعای اثبات گرایان مبنی بر عدم امکان پردازش رویکردی دینی و ارزشی به روش شناسی پژوهش، تحلیل و نقد گشته است، آنگاه با اشاره به انتقادات وارد بر الگوی تباین معرفتی با تعالیم وحیانی دین و مبانی آن و نیز امکانات و قابلیت های تعالیم اسلامی در جهت کمک به شناخت و هدایت جریان تعلیم وتربیت، لزوم ارائه رویکردی اسلامی به روش شناسی پژوهش تربیتی تشریح و در پایان اهم ویژگی های رویکرد مطلوب و پاره ای مطالعات و اقدامات زمینه ساز تحقق آن، معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the possibility and desirability of an Islamic approach to methodology of educational research

نویسنده [English]

  • Ali-Reza Sadeqzadeh Qamsary
Assistant professor of Tarbyat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

"Methodology of Educational Research"(=MER) is a theory(or a set of Ideas) that describes how and why knowledge can be gained through" Educational Research"(=ER) .It provides a rationale for researchers and users of ER and explains reasons behind using specific strategies and methods in dealing with educational phenomena.(Scott & Morrison, 2006). Thus methodological discourses- clearly distinguishable from current discussions on research methods and techniques- are based on philosophical foundations especially epistemological assumptions. There are different approaches to MER based on various philosophical and metaphysical positions; but in spite of this fact there are doubts on possibility and desirability of a religious or Islamic approach to MER. It seems that these doubts have been arising from positivist and secular viewpoints. This article, firstly, describes the meaning and realm of MER and points to its important role in ER. The second step in this article is to criticize this viewpoint and place emphasis on the possibility of defining a religious and value-based approach to MER. It, secondly, recognizes the paradigm of "epistemic contrast with revelatory teachings of religion" and points to its theological and philosophical foundations. Finally, the article presents an argument delineating the capabilities of Islamic teachings for understanding and guiding education and reaches the conclusion that an Islamic approach to MER is desirable.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational research
  • methodology
  • Islamic approach