درآمدی به مبانی اسلامی روش تحقیق

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

چکیده

مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اسلامی از یکسو با تفکیک روش شناختی علوم طبیعی و علوم اجتماعی سازگار نیست و از سوی دیگر غلبه روش شناسی علوم طبیعی برعلوم اجتماعی را نمی پذیرد. ولی چون حوزه های معرفت یا رشته های علوم دارای هدف مشترک، موضوع مشترک، مبدأ مشترکی هستند و حقیقت یگانه و صاحب مراتبی را تشکیل می دهند؛ روش های تحقیق آن ها مشابه هستند. انحصار روش شناختی سبب تنگ نظری محقق نسبت به پیچیدگی های واقعیت و جنبه ها یا لایه های مختلف آن می شود. رویکرد وحدت گرایی تشکییکی در معرفت شناسی مبنای رویکرد ترکیبی در روش شناسی است و طیف گسترده ای از ترکیب های متناسب و سازگار روش تحقیق را پدید می آورد که به فراخور موقعیت ها و مسائل هر حوزه بکار گرفته می شود. علاوه بر طرد انحصارگرایی روش شناختی، توجه به رویکرد مبناگرایی، بهره مندی از دانش معیار، ملاحظه ویژگی های محقق در اعتبار تحقیق، توجه به سطح سوم واقعیت، تعمیم روش شناسی تفهمی از علوم اجتماعی به علوم طبیعی از دیگر اصول روش شناسی است که از مبانی اسلامی حاصل می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the Islamic foundation of research methodology

نویسنده [English]

  • Jamileh Alam-ol-hoda
Assistant professor of Shaheed Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic ontological and epistemological foundation is not in accordance with methodological segregation of natural sciences and social sciences on one hand and on the other hand does not accept the dominance of natural sciences methodology over social sciences. However, since the fields of knowledge or branches of science have common goals, common subject, common origin and structure the hierarchical and unique truth, their research methods are common. Methodological monopoly causes limited-mindedness of the researcher toward the complexities of reality and its different aspects or layers. The skeptical unity approach in epistemology is the basis for synthetic approach in methodology and produces an expanded spectrum of proportional and agreeable research-methodology combinations which are used according to circumstances and problems of each field. In addition to leaving methodological monopoly, paying attention to fundamental approach, taking advantage of the standard knowledge, considering the researchers character in research validity, paying attention to the third level of reality, the generalization of conceptual methodology from social sciences to natural sciences are other researchmethodology that are resulted from Islamic foundations.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic research methodology
  • ontology
  • Epistemology
  • methodological segregation
  • methodological monopoly