چکیده تفصیلی مقاله نوئل گاف: داستان تخیلی جنائی و پژوهش تربیتی خواندن ، نوشتن و تعاملات میان متنی

نویسنده

چکیده

گاف در این مقاله نگاه به پژوهش تربیتی به مثابه یک کاوش جنائی و پردازش آن در قالب یک داستان (رمان) خیالی و به (detective) از نوع جنائی را توصیه می ک ند. به دیگر سخن او پژوهشگر تربیتی را به عنوان یک کارآگاه خدمت گرفتن رویکرد کارآگاهی را به عنوان یک قالب یا چشم انداز( استعاره) برای انجام پژوهش های تربیتی مفید و کارساز می داند . وی معتقد است در تحلیل نهائی پرسش اساسی همه پژوهش ها ، خواه در عرصه فلسفه یا در عرصه تعلیم و تربیت، همان پرسشی است که پیش روی یک کارآکاه یا نویسنده یک رمان پلیسی است. آن پرسش نیز پرسش در قبال موقعیت ناخوش ایند یا مساله است. اشتراک در رمز های (who is guilty) درباره یافتن مقصرو پاسخگو نشانه شناختی و تفسیری متون مربوط ب ه این دوقلمرو نیز ، به زعم گاف، الگو برداری از داستان های جنائی (پلیسی) می باشند را در پژوهش های تربیتی موجه و مدلل می سازد . در مقاله از وجوه مشترک (fictional) که نوعا خیالی دیگری نیز نام برده شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime fiction and educational inquiry: reading, writing, and intertextual play

چکیده [English]

Writing is a method of discovery, a way of finding out about yourself and your world. When we view writing as a method, we experience ‘language-in-use,’ how we ‘word the world’ into existence… And then we ‘reword’ the world, erase the computer screen, check the thesaurus, move a paragraph, again and again. This ‘worded world’ never accurately, precisely, completely captures the studied world, yet we persist in trying. Writing as a method of inquiry honors and encourages the trying, recognizing it as emblematic of the significance of language (Laurel Richardson, 2001, p. 35). In this essay I briefly describe, justify, and perform an approach to reading and writing educational inquiry that foregrounds the generativity of bringing literary and other fictions into intertextual ‘play’ with the academic and professional texts that constitute the so-called ‘literature’ of educational research. I focus in particular on the popular genre of the crime story, in order to demonstrate that strategically positioned readings of crime fiction can inform our understandings of storytelling practices in educational inquiry  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime fiction؛educational inquiry؛reading
  • Writing
  • and intertextual play