رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

2 دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 دبیر ریاضی آموزش و پرورش اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه و سهم نسبی انواع رفتارهای معلم در تبیین سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش، دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان های شهر اصفهان بودند که از میان آنان سیصد دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های رفتارهای معلم، سرزندگی و انگیزش درونی پاسخ داده اند. بخشی از یافته های این پژوهش نشان داده است که از میان رفتارهای مرتبط با سرزندگی معلم، اشتیاق معلم (0/31)، حمایت استقلالی (0/27) و دانش زیربنایی(0/21)، واز میان رفتارهای مرتبط با انگیزش درونی معلم، اشتیاق معلم (0/41) و تنوع روش (0/29)، بیش از دیگر رفتارهای معلم تبیین کننده سرزندگی وانگیزش درونی دانش آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of teacher’s behavior with vitality and internal motivation of Isfahan high school students

نویسندگان [English]

  • Hamidrezā Oreizi 1
  • Ahmad Abedi 2
  • Maryam Taji 3
1 Assistant Professor of Faculty of Education and Psychology, the University of Isfahan
2 Ph D Student of Psychology, Isfahan University
3 High School teacher in mathematics in Isfahan
چکیده [English]

The aim of current research under the title of relation of teacher’s behavior with vitality and internal motivation was to determine relative relation and contribution of different kinds of teacher’s behavior to explain students vitality and internal motivation. The sample was consisted of 300 participants from Isfahan high school pupils randomly selected to respond to the questionnaire on teacher’s behaviors, vitality, and internal motivation. Part of the significant findings show important factors for the students’ vitality and internal motivation in two areas, which include teacher’s behavior related to vitality and teachers’ behavior related to internal motivation. The factors in each of these areas indicate the student’s internal vitality and internal motivation. Among teachers’ behavior related to vitality, teacher enthusiasm (0.31), independent support (0.27), underlying knowledge (0.21) explain vitality and student’s motivation. And among teachers’ behaviors related to internal motivation, teachers’ enthusiasm (0.41) and variety of method (0.29) explain students’ vitality and internal motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers’ behavior
  • Vitality
  • internal motivation
  • teachers enthusiasm