ویژگی های فیزیکی و فرهنگی فضاهای آموزشی دوره ابتدایی چهار کشور پیشرفته جهان از دید دانش آموزان ایرانی و والدین آنان

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان؛

چکیده

در دهه های اخیر با ایجاد تغییر و تحولات عظیم در نظام های آموزشی، اهمیت فضاهای آموزشی در کشورهای پیشرفته دنیا بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته است و برای هر چه جذاب تر کردن این فضاها تدابیر گوناگون اندیشیده اند. پژوهش حاضر برای کسب اطلاع از چگونگی فضاهای آموزشی چهار کشور پیشرفته، انجام شده است.  روش تحقیق کیفی است و اطلاعات تحقیقی از طریق بررسی مدارک و شواهد، منابع و اسناد کتابخانه ای، اطلاعات شبکه های اینترنتی و مصاحبه با والدین و دانش آموزان گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزانی هستند که حداقل سه سال از دوره ابتدایی را در مدارس کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان تحصیل کرده اند و اکنون در مدارس ایران تحصیل می کنند. مصاحبه با والدین آنها هم بخشی دیگر از اطلاعات را تشکیل می دهد. روش تجزیه و تحلیل کیفی و با کدگذاری، مقوله بندی و سازماندهی داده ها انجام گرفته است. یافته های پژوهش در دو بخش تجهیزات فیزیکی مدرسه و شرایط فرهنگی حاکم بر فضاهای آموزشی ارائه خواهد شد. در بخش ویژگی های  فیزیکی، نتایج پژوهش نشان داده است که اکثر مدارس از فضاهای آموزشی مناسب بهره مندند و الگوی کلاس ها متناسب با روش های جدید تدریس طراحی شده است. یافته های مربوط به جو و فضای فرهنگی نشان داده است که شش عامل حس همدلی و همدردی، تعهد و مسئولیت شناسی، احترام، جو اعتماد، علاقه و انگیزه، و جو شادی و نشاط بر مدرسه حاکم است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical and cultural characteristics of instructional spaces in four developed countries from the viewpoints of Iranian parents and students

نویسندگان [English]

  • Bibi Eshrat Zamani
  • Ahmad Reza Nasre Isfahani
assistant professor of Isfahan University
چکیده [English]

In the last decades, with the great changes and reforms in the educational systems, the importance of educational spaces has attracted the educational specialists in the developed countries. For making these spaces more attractive, specialists applied different strategies. For this reason, and getting more information about the quality of educational spaces in four developed countries, the present research has been done by the researchers.

The research method was qualitative. For collecting data, many resources were used including library documents, Internet information, archive materials and comprehensive interviews with students and their parents. Research population included students who had been studying for at least three years in developed countries such as United States, Canada, England and Australia who are now studying in Iranian schools. Interviews with their parents were also included. Data analysis was done by coding, classifying, and organizing the data.  Findings of this study are presented in two sections: 1- physical specification of educational spaces, and, 2- cultural climate of these environments. For physical situation of educational spaces, findings indicated that because of the non-centralized or semi-centralized educational system, there were many differences between schools in each state. According to students and their parents, most schools in these countries benefited from suitable and favorable spaces and the classroom patterns were designed according to new teaching methods. Findings of cultural climate indicated that five factors including sympathy, responsibility, accountability, respect, and an enjoying climate were dominated in the schools. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Spaces
  • cultural climate
  • physical instruments
  • Achievement
  • Education