بررسی اثرات کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تعلیم دانشگاه تربیت مدرس تهران؛

2 کارشناس علوم تربیتی

چکیده

در سالهای اخیر علاقه به کار فلسفی با کودکان به این دلیل که کار فلسفی هم مهارتهایی نظیر خواندن و تفکر کودکان را تقویت می کند و هم استقلال فکری آنها را افزایش می دهد، افزایش یافته است. با عنایت به توجه نظامهای آموزشی کشورهای گوناگون به این امر از یک سو و مشکلات نظام آموزشی کشور از سوی دیگر پژوهشگران بر آن شدند تا با روش آزمایشی اثرات کار فلسفی با کودکان را در مدارس ابتدایی شهر اصفهان بررسی نمایند. با توجه به اینکه کار آزمایشی بود، یک دبستان پسرانه در ناحیه 3 اصفهان انتخاب شد و محققان به مدت 8 ماه به اجرای این پژوهش در پایه های دوم تا پنجم دبستان پسرانه پرداختند. آزمودنیهای این پژوهش 102 دانش آموز پایه های دوم تا پنجم دبستان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق ساختۀ 35 سوالی بود که با بهره گیری از مقیاس درجه بندی لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری شده بود و تاثیر این کار روی دانش آموزان را از نظر خودشان می سنجید. روایی پرسشنامه در چند مرحله بررسی و مورد تایید کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفت و پایایی آن نیز 0/91  محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای بررسی نظرات دانش آموزان در زمینۀ اثربخشی طرح کار فلسفی، از آزمون T تک نمونه ای، خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و V کرامر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان در زمینۀ رعایت بیشتر نظم در کلاس، احترام به بزرگترها، روابط صحیح با کودکان، درک و فهم بهتر مطالب درسی، مسئولیت پذیری، حس اعتماد به نفس، عزت نفس و خلاقیت رشد کرده و برنامۀ کار فلسفی با آنان در زمینه پیشرفت تحصیلی آنان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the influence of philosophical work with children from the primary school students viewpoints

نویسندگان [English]

  • Reza Ali Nowrozi 1
  • Negin Derakhshande 2
1 PhD candidate in Tarbiat Modarres University in Tehran
2 Expert of Education
چکیده [English]

Since philosophical work with children both reinforces the skills like reading and thinking and increases the independence in their thinking, in recent years the interest in this issue has been developed. Considering this issue by the educational systems of different countries on the one hand, and the existing problems in our education system on the other hand, made the researchers to study the effects of philosophical work with children in Esfahan primary school through experimental method. Since the project was experimental, a primary school in district three of Esfahan was selected and the researches carried out this research in grades two to five of the school for eight months. The testees of this research were 102 students in grade two to five. The tool for gathering the information was a questionnaire with 35 questions which was graded from one to five according to Leakert scale. The questionnaire assessed the effects of philosophical work on students based on their own views. Validity of the questionnaire was investigated by the experts in education at several stages and got approved. Its reliability was figured out to be 0/91 in order to analyze the data, the 2 methods of descriptive and inferential statistics were used. In order to investigate the students, attitude towards the effectiveness of the project, one tailed t-test, Chi square, Pearson correlation coefficient tests were used. The results of this research showed that the student had developed qualities such as keeping good discipline in class, having respect for their elders, good relations with children, understanding the lessons better, taking responsibility, self- confidence, self – respect and creativity and this project had been effective in their academic progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical work with children
  • creativity
  • discipline
  • self confidence
  • Self esteem
  • Responsibility
  • understanding the correct relationship
  • respect for elders