بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛

چکیده

نظام آموزشی ما برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان نیازمند تحول اساسی است و معلمان از عناصر کلیدی این نظام هستند. به همین دلیل برنامه ای برای آموزش خلاقیت معلمان تدوین گردید تا شناخت، نگرش و مهارتهای لازم را برای پرورش خلاقیت دانش آموزان کسب کنند. برنامه آموزش خلاقیت را که مجری تحقیق براساس تئوری های علمی طراحی کرده، در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیر مثبت آن بر دانش، نگرش و مهارت معلمان تایید شده است. پژوهش حاضر فاز دوم همان پژوهشی است که به منظور بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر روی دانش آموزان آنها طراحی شده است. در این پژوهش تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها با روش نیمه تجربی و از طریق طرح سالمون انجام گرفته است. لذا معلمان و دانش آموزان آنها به دو گروه آزمایشی و گواه و هر گروه نیز به دو گروه تقسیم شدند. دانش آموزان یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه پیش آزمون دریافت داشتند و سپس هر دو گروه آزمایشی معلمان در دو دوره شرکت کرده و برنامه آموزش خلاقیت به آنها ارائه شد. آنها نیز پس از آشنایی با برنامه و کسب مهارتهای لازم به اجرای برنامه در کلاس خویش پرداختند. پس از پایان دوره، هر چهار گروه آزمایشی و گواه آزمون نهایی را دریافت کردند. تحلیل آماری اطلاعات به دست آمده فرضیه اول مبنی بر تأثیر برنامه آموزشی خلاقیت معلمان بر افزایش خلاقیت دانش آموزان آنها را تایید کرد. فرضیه دوم مبنی بر تأثیر برنامه آموزش خلاقیت بر خودپنداره دانش آموزان آنها رد شد و فرضیه سوم مبنی بر تأثیر برنامه آموزش خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها تایید شد. بنابراین برنامه آموزش خلاقیت معلمان را می توان به عنوان الگویی مناسب برای پرورش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس سطح کشور مورد استفاده قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of teachers creativity programs on students’ creativity in their school achievement, and self-belief

نویسنده [English]

  • Afzal-os-sadat Hossieni
Faculty member of the University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Our educational system for improving and training creativity needs a basic and fundamental change.

Teachers have key roles in educational system so a creativity training program of teachers has been prepared to achieve a necessary cognition, attitude and teaching skill. The creativity training program that was designed by research according to scientific theories and its positive effect on their cognition, attitude and teaching skills was confirmed.

This survey is the second stage of that research. In this survey the second stage of creativity training program of teachers on creativity, self concept and academic progress of their students has been investigated by Quasi experiment and Solomon design. So teachers and their students have been divided into two experimental groups and two control groups. One of the experimental groups and one of the control group received post. Then the experimental teachers participated in the program and acquired the necessary skill. Then they used them in their class. After the end of the course all of the groups received past test. The analysis of data confirmed the first hypothesis the expressed the creativity training program of teachers in creased the self concept of students the positive effect of program on academic progress confirmed.

So the creativity training program of teachers can be a suitable pattern for improving creativity and academic progress in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Teacher Training
  • teachers’ attitude
  • teachers’ skills
  • Students
  • impact of creativity on educational advancement
  • impact of creativity on self-belief