مطالعه تطبیقی - تحلیلی شیوه انتخاب و سازمان دهی محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی و آموزش شهروندی در مقطع آموزش ابتدایی ایران با سوئد

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی

چکیده

هدف این مقاله، شناخت شباهت ها و تفاوت های میان شیوه های انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی و نحوة آموزش شهروندی در مقطع آموزش ابتدایی ایران با سوئد، به منظور ارائة ی پیشنهادهای کاربردی در زمینة اصلاح برنامه درسی ایران است. برای نیل به این هدف، طرح تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی (اسنادی) بر پایۀ روش تطبیقی انتخاب گردید. به استناد منابع و مباحث موجود می توان گفت که در ایران شیوۀ انتخاب و سازماندهی محتوا بر اساس رویکرد موضوعات درسی (رشته ای مجزا) بوده و محتوای برنامه درسی از علوم اجتماعی گرفته می شود و بر آن چه که مراجع تصمیم گیری برای یادگیری بچه ها مهم می دانند، مبتنی است درحالی که در سوئد مبتنی بر موضوع و بر اساس رویکرد تلفیقی بین رشته ای انجام می پذیرد و جهت سازماندهی تلفیقی برنامه درسی علوم اجتماعی همۀ رشته های درگیر در این برنامه درسی با مطالعۀ موضوع معینی در برنامة واحدی به نام مطالعات اجتماعی باهم پیوند می خورند. از ویژگی های آموزش شهروندی در ایران وجود مدیریت و برنامه ریزی متمرکز سیستم آموزشی؛ عدم مشارکت دادن کلیۀ ذی نفعان در تهیه، اجرا و ارزیابی برنامه ها؛ استفاده ناکافی از روش ها و شیوه های فعال و مشارکت جویانه و تکیه بر کتاب و جزوه محوری؛ و عدم توجه به موضوع ها و مفاهیم مرتبط با تربیت شهروندی و جهانی در کتاب های درسی و برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی است. درحالی که آموزش شهروندی در سوئد به شیوۀ تلفیقی و مبتنی بر رویکرد میان رشته ای، مشارکتی و تعاملی است که با زندگی افراد در ارتباط بوده و در محیطی آزادانه حاکی از احترام متقابل و مبتنی بر اصول انسانی، اخلاقی و جهانی انجام می گیرد و از چالش های تنوع اجتماعی آگاه بوده و علاوه بر مدرسه با همکاری والدین، جامعه و سازمان های غیر دولتی در راستای تربیت شهروند جهانی جهت زندگی در دهکدۀ جهانی صورت می پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative-analytical study of methods of selecting and organizing content of social studies curriculum and procedure of civic education at the primary education of Iran and Sweden

نویسنده [English]

  • Aarash Gavazi
M A in Comparative Education
چکیده [English]

The objective of this article is recognition of similarities and differences between methods of selecting and organizing content of social studies curriculum and procedure of civic education at the primary education in Iran and Sweden. This is so as to suggest applied recommendations to reform the Iranian curriculum. The research type based on research objectives is applied and according to the research design descriptive-analytical based on comparative method. Based on the existing literature, the method of selecting content in Iran was based on subject matters approach (separate disciplinary) while in Sweden it is topic-based and based on interdisciplinary integrated approach. The subjects of History, Civic Studies and Geography are traditionally organized separately and the content of the curriculum is originated from social sciences and is based on what the decision making authorities know about children’s learning whereas in Sweden, for integrated curriculum organizing of social sciences, the whole overlapping fields of studies are united in a uniform curriculum. Among the general characteristics of the civic education in Iran are, a concentrated educational system of management and planning, lack of non governmental foundations and non involvement of them at the educational system, lack of active and cooperative methods of learning and dependence on book and handout oriented methods of teaching, paying no attention to procedure of civic education and global citizenship training in text books and curricula of primary schools. This is while in Sweden it is based on interdisciplinary, participative and interactive integrated approach, and is in touch with the lives of people. Such an education conducted is respectful of open environment and far off any prejudice and discrimination, and based on humane, moral, and cosmopolitan principles, and is aware of challenges of social variety and is supposed to be performed through cooperation of parents, society, non governmental organizations in the direction of training global citizens in a global village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content organizing
  • subject matters approach
  • interdisciplinary integrated approach
  • social studies curriculum
  • citizenship education