بررسی میزان توجه به «آموزش صلح» در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، کارشناسان برنامه ریزی درسی و معلمان دوره ابتدایی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

تحقیق حاضر در زمینة یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی تحت عنوان «آموزش صلح» انجام شده که شاکله اصلی تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است. این دو مسأله عبارتند از شناسایی مفاهیم و مؤلفه های «آموزش صلح» و میزان توجه به این مفاهیم و مؤلفه ها در برنامه های درسی مدارس دوره ابتدایی. در این تحقیق در زمینة مؤلفه های آموزش صلح، سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش صلح مدنظر قرار گرفته اند و میزان توجه برنامه های درسی به مؤلفه های صلح، در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی بررسی شده است. سوالات این تحقیق پیرامون بررسی نظرات و تفاوت دیدگاه ها و نقطه نظرات نمونه های تحقیق معلمان، متخصصان و کارشناسان سازماندهی شده است. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی بوده است.  ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ویژه ای است که با استفاده از منابع مرتبط در دسترس تهیه و با سازماندهی مصاحبه های تخصصی با افراد صاحبنظر، روایی آن بررسی و متناسب با شرایط کشور، بومی شده است و اعتبار آن نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران (200 نفر)، متخصصان تعلیم و تربیت (27 نفر) و کارشناسان برنامه ریزی درسی (15 نفر)، در سال 84 – 83  است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و نیز استنباطی (آزمون t و آزمون F تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شده است. نتایج  حاصل از این پژوهش نشان می دهتد که: - معلمان دوره ابتدایی، متخصصان تعلیم و تربیت و کارشناسان برنامه ریزی درسی با آموزش مفاهیم و مؤلفه های مطروحة «آموزش صلح» در حیطه های دانش، توانش و نگرش در حد بسیار و نسبتا زیاد موافق می باشد. - کارشناسان برنامه ریزی درسی، میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه های «آموزش صلح» را در حیطة طراحی برنامه درسی دوره ابتدایی بسیار و نسبتا کم ارزیابی نموده اند. - معلمان دوره ابتدایی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه های «آموزش صلح» را در حیطة اجرا و ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی بسیار و نسبتا کم ارزیابی نموده اند. - بین نظرات معلمان، متخصصان، و کارشناسان در خصوص «آموزش صلح» تفاوت معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the degree of attention to “peace education” in primary school curriculum from the educationalists, experts of curriculum planning, and primary school teachers’ points of view

نویسندگان [English]

  • Kourosh FathiVājargāh 1
  • Masoomeh Eslami 2
1 Associate Professor of Shahid Beheshti University, Tehran
2 High School Teacher in Tehran, Ministry of Education
چکیده [English]

The current research revolves around one of the main topics in the field of education and curriculum planning: “Peace Education”. In this topic, two fundamental issues create the research configuration. These two issues include, identifying the concepts and components of “peace education” plus the level of attention given to these concepts and component in the curriculum of the period of primary school education.

In this research regarding the components of peace education, three areas of peace knowledge, ability, and attitude were considered and the curriculum level of attention to peace was investigated in three areas of design, conduction, and evaluation. The research questions revolve around investigating the opinions and differences of attitudes and the viewpoints of the research sample which included the teachers, experts, and specialists.

The research method here has been of descriptive-survey type. The instrument for data collection was a special questionnaire which had its validity investigated and adjusted for nativity for the country’s conditions using available related resources and by organization of specialized interviews with experts. Its reliability was investigated and confirmed through the Cronbach Alpha method. The research sample included teachers of primary schools in Tehran (200 persons), education experts (27 persons), and curriculum planning experts (15 persons), in year 2004-2005/1383-1384.

In order to analyze the data, the descriptive and inferential statistical methods were used (t-test, F test one-way analysis of variance). The results of the research showed that:


Primary school teachers, education experts, and curriculum planning specialists are agree to a high level or to a relatively high level with teaching concepts and components presented in “Peace Education” in the areas of knowledge, ability, and attitude.
Curriculum planning specialists have evaluated the level of attention to concepts and components of “Peace Education” in the field of curriculum planning design in the primary school level as very low and relatively low.
Primary school teachers have evaluated the level of attention given to concepts and components of “Peace Education” in the field of curriculum operation and evaluation as very low and relatively low.


There is no significant difference between the opinions by teachers, experts, and the specialists regarding “Peace Education”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigating the level of attention
  • Peace Education
  • Primary School Curriculum