هنجاریابی زیرمقیاس های ارزشیابی آزمون توانایی های شناختی میکر در دانش آموزان کلاس های سوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان و مربی دانشگاه ایلام؛

2 استادیار روان‌شناسی دانشگاه اصفهان؛

3 استاد روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی زیر مقیاس های ارزشیابی آزمون میکر در دانش آموزان کلاس های سوم تا پنجم ابتدایی انجام شده است. نمونه پژوهش مشتمل بر 292 دانش آموز دختر و پسر است. آزمون توانایی های شناختی میکر دارای چهار زیرمقیاس ارزشیابی است که بر اساس الگوی چندعاملی و شناخته شده هوش گیلفورد (1959) ساخته شده است. نتایج نشان داده که ضریب  پایایی زیرمقیاس ها 77/0 است. ضریب پایایی کل آزمون 78/0 است. برای روایی ملاک از روش روایی همزمان استفاده شده است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داده است که میان زیرمقیاس های ارزشیابی آزمون میکر و ارزیابی دروس تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد (001/  p<).  یافته های مربوط به هنجاریابی چهار زیرمقیاس ارزشیابی آزمون تشخیص توانایی های شناختی میکر با توجه به رتبه درصدی ارائه شده است. نتایج نشان داد که در برخی از زیرمقیاس های ارزشیابی (سه زیر مقیاس EFU، EFC و ESS) دانش آموزان ایرانی نسبت به دانش آموزان آمریکایی بالاتر هستند و تنها در زیر مقیاس ESC پایین تر هستند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاداتی برای بهبود توانایی های ارزشیابی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The standardization of evaluation subscales of the Meekers Cognitive Abilities Test in 3rd to 5th grade of elementary school students of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Jahanshah Mohammadzadeh 1
  • Hamidrezā Oreizi 2
  • Hossein Molavie 3
1 Doctoral student of psychology at Esfahan University, Esfahan
2 Assistant Professor at Esfahan University, Esfahan
3 Professor of psychology at Esfahan University, Esfahan
چکیده [English]

The present research was conducted to standardize evaluation subscales of Meekers Test in 3rd to 5th grade of elementary school students. The sample was consisted of 292 boys and girls students. Meeker’s Cognitive Test has four Evaluation subscales that is based on the widely recognized, multifactor model of intelligence developed by Guilford (1959).

The Results indicate that all subscales reliability coefficients were similar (0.77) and the total reliability of the test was 0.78. The concurrent validity method was used for criterion validity in which there was significant correlation between evaluation subscales and students teacher rating (P<0/001). Criterion was teacher rating of students’ performance. The findings of evaluation of four subscales of Meeker’s Test were presented based on percentile rank. Findings showed that Iranian students are higher than Americans in some of evaluation Subscales (EFU, ESS, EFC) and Iranian students are only lower in ESC subscale. Some suggestions presented for increasing evaluation of abilities according to the research findings. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meekers Test Standardization
  • Concurrent validity with teacher rating
  • Guilford Structure Of Intellect
  • Cognitive evaluation
  • Figural- symbolic evaluation