بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در گفتار کودکان فارس زبان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

4 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

با هدف بررسی و سیر تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در دانش آموزان یک زبانه فارس، تعداد 600 دانش آموز (300 دختر و 300 پسر) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از میان دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند. جهت اندازه گیری فراوانی و سیالی کلمات دانش آموزان، از آزمون کلمه سازی با نشانه حروف اولیه و کلمه سازی بانشانه های مقوله ها استفاده شد. نتایج نشان داد در مجموع پایه های پنجگانه، دانش آموزان دختر وپسر در میانگین تعداد کلمات ارائه شده به آزمون مقوله ها از هم تفاوت معنی داری دارند. این تفاوت به نفع دختران است، بدین معنا که دختران توانسته اند کلمات بیشتری درمقایسه با پسران به آزمون مقوله ها ارائه کنند؛ ولی چنین تفاوتی بین دانش آموزان دختر و پسر در میانگین تعداد کلمات ارائه شده به آزمون حروف دیده نشد. همچنین نتایج نشان دهنده تفاوت میانگین پایه های تحصیلی هم درآزمون مقوله ها وهم حروف است؛ که این امر نشان دهنده تحول و گسترش خزانه واژگان مقوله ای و حروف کودکان، درضمن افزایش سن و بالارفتن درپایه های تحصیلی است. بنابراین می توان گفت که آزمون مقوله ها در مقایسه با آزمون حروف از کفایت بیشتری برای نشان دادن تفاوت های تحولی و جنسیتی برای این گروه سنی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of development of word fluency and conceptual cue task in children with Persian language

نویسندگان [English]

  • Reza Kormi Nouri 1
  • Alireza Moradi 2
  • Saeed Akbari Zardkhanee 3
  • Alireza Ghollami 4
1 Associate Professor of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of University of Tehran
2 Associate Professor of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Teacher-Training University (University of Tarbiat-Moallem)
3 Holder of Master of Arts Degree in Clinical Psychology
4 Holder of M aster of Arts Degree in Psychology
چکیده [English]

In the present study, 600 pupils (300 boys and 300 girls) were randomly selected from Tehran elementary schools participating in two perceptual cue task (initial letters) and conceptual cue task (categories). In the perceptual cue task, letters were presented to participants to generate words beginning with the letters. In the conceptual cue task, different categories were individually presented to each participant to produce the words belonging to these categories. The results showed that the numbers of words have had an increasing trend from grades 1 to 5, in both perceptual and conceptual cue tasks. The results also revealed a significant difference for conceptual cue tasks between boys and girls but no such difference was found on the perceptual cue task. There was a main difference between girls and boys, in the category cues which means that the girl pupils produced more words than boys. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word fluency
  • category cue
  • letter cue
  • Elementary Students