مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک سطح توانایی، رشته تحصیلی و جنسیت و ارائۀ پیشنهادهایی در حوزۀ برنامه درسی

نویسنده

مدرس مرکز تربیت معلم شهید باهنر

چکیده

این مقاله براساس پژوهشی که به منظور بررسی نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی و رشته های تحصیلی آنان انجام یافته، تدوین شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 2440 دانش آموز (دختر و پسر) دوره متوسطه در رشته های ریاضی، انسانی، تجربی، فنی– حرفه ای (برق، کامپیوتر و الکترونیک)، و عمومی است که در دو سطح قوی و ضعیف براساس نمره معدل پیشرفت تحصیلی از استانهای تهران، خراسان، ایلام، اصفهان و خوزستان انتخاب شده اند. یافته های حاصل از این پژوهش عبارتند از: *. دانش آموزان قوی (موفق) بیش از دانش آموزان ضعیف (ناموفق) از راهبردهای شناختی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده و راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند. *. دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی، تجربی، فنی– حرفه ای و عمومی از راهبردهای شناختی به طور متفاوت استفاده می کنند اما در بهره گیری از راهبردهای فراشناختی مشابه یکدیگر عمل می کنند. *. دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر از دو راهبرد شناختی مرور ذهنی و بسط دهی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده و همچنین از دو راهبرد فراشناختی دانش و کنترل خود و نظم دهی استفاده می کنند اما در دیگر راهبردها تفاوتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing high school students Cognitive and meta-cognitive strategies in learning, concerning their ability, field of study, and gender

نویسنده [English]

  • Zohreh AbaaBaaf
Lecturer of Bahonar Teacher Training Center, Tehran
چکیده [English]

The present paper is based on a research on the role of students’ cognitive and meta cognitive strategies in learning and field of study. The sample included 2440 high school students of both genders studying in Mathematics, humanities, sciences and vocational (electronics, computer) courses who were selected at two levels based on their highest and lowest average from Khorasan, Ilam, Isfahan and Khoozestan. The achieved results are: the better students who had the highest average used both cognitive and meta-cognitive strategies more than the weaker students. Students studying mathematics, humanities, sciences and vocational courses used cognitive strategies differently but their use of meta cognitive strategies was the same. Girls use two of the cognitive strategies namely reviewing and over generalizing and two of the meta cognitive strategies, namely self control and organizing more than boys but in other strategies they are similar to boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive strategies
  • Meta-Cognitive Strategies
  • ability
  • field of study / course
  • Gender