تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در مقایسه با مربیان و والدین

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

نوجوانان که اصلی ترین مخاطبان اینترنت به شمار می آیند در مورد امکانات و شیوۀ استفاده صحیح از اینترنت آموزش نمی بینند و از سوی دیگر قدرت چندانی در گزینش، انتخاب، پردازش و تجزیه و تحلیل درست اطلاعات و داده های دریافتی ندارند. این مشکل، در آشنا نبودن متولیان آموزش (والدین و مربیان دانش آموزان) با تکنولوژی های نو ارتباطی و اطلاعاتی ریشه دارد. بنابراین آگاهی متولیان برنامه ریزی درسی نسبت به این ضعف و ناتوانی می تواند آنان را به برنامه ریزی دقیق برای کسب آموزش سواد اینترنتی والدین و مربیان سوق دهد. سواد اینترنتی سه لایه دارد؛ اول، برنامه ریزی شخصی در شیوۀ استفاده از اینترنت؛ دوم، شناخت ویژگی های پیام و سوم، تحلیل و نقد پیام. در پژوهش حاضر وضعیت سواد اینترنتی در لایه اول، میان سه گروه دانش آموزان، مربیان و والدین آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه آماری، ۳۵۹ دانش آموز دختر و پسر سال سوم دبیرستان هستند که کاربر اینترنت بوده اند. این دانش آموزان از پنج منطقه شهر تهران شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز انتخاب شدندو پرسشنامه ای برای سنجش سواد اینترنتی میان آنها، مربیان( ۱۱۲ نفر) و والدینشان (718) توزیع شد. نتایج این پژوهش توصیفی نشان می دهد: ۱. در توانایی استفاده از اینترنت میان دانش آموزان، مربیان و والدین آنها تفاوت معنادار وجود دارد. 2. میزان استفاده دانش آموزان از اینترنت بیشتر از مربیان و والدین آن هاست. 3. در اولویت برنامه های مورد استفاده از اینترنت، میان دانش آموزان، مربیان و والدین آنها تفاوت معنادار وجود دارد. 4. در برنامه ریزی شخصی برای استفاده از اینترنت، میان دانش آموزان، مربیان و والدین آنها تفاوت معنادار وجود ندارد 6/58 درصد دانش آموزان در خصوص استفاده از اینترنت با افراد ذی صلاح مشاوره داشته اند 10/44 درصد والدین دانش آموزان کاربر اینترنت، فقط قادرند به اینترنت وصل شوند و این میزان در میان مربیان آنها 32/31 درصد است. تفاوت سطح سواد اینترنتی در میان سه گروه دانش آموزان، مربیان و اولیا نشان می دهد والدین و ممعلمان نمی توانند در مورد چگونگی استفاده از اینترنت به دانش آموزان آموزش لازم را ارائه دهند و مرجعی برای نوجوانان به شمار نمی آیند. والدین و به خصوص مربیان بادی توانمندی و سطح سواد اینترنتی و رسانه ای خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of Tehran 3rd grade high school students’ internet literacy status (academic year 2006-2007) with their teachers and parents

نویسنده [English]

  • Mohammad Soltanifar
(PhD), Islamic Azad University (Science & Research Branch)
چکیده [English]

Adolescents, who are considered the main users of the internet, are not trained on the facilities and correct use of it. On the other hand, they are not skillful in selecting, processing, and analyzing the received information and data. However, the main problem is unfamiliarity of parents and teachers with new communication and information technologies. Therefore, awareness of this weakness can lead us to carefully plan for internet literacy education of parents and teachers. Internet literacy has three layers: first, personal planning on how to use the Internet; second, recognizing characteristics of a message; and third’ analysis of the message. The present study has assessed the internet literacy only at its first layer among three main groups; that is, students, their teachers and parents. The participants included 359 Tehran third grade high school students (girls and boys) who were internet users, their teachers (112) and parents (718). They were selected from north, south, east, west, and center of Tehran and a questionnaire was distributed among them to assess their internet literacy. The results showed that only 10.44% of internet user students’ parents and 32.31% of their teachers could connect to the internet. Therefore: There was significant

1. cant differences among students, their teachers and parents in terms of their ability to use internet,

2. Students used internet more frequently than their teachers and parents,

3. There was significant differences among students, their teachers and parents in terms of the priority of used internet programs

4. There was not significant differences among students, their teachers and parents in terms of personal planning to use the internet.

5. 6.58% of students consulted qualified people on how to use the internet.

In sum, the three groups (students, their teachers and parents)’ differences on the internet literacy levels shows that neither parents, nor teachers are able to train students on how to use the internet and generally are not considered as a reference source for them. Therefore, parents and especially teachers should increase their internet as well as media literacy and their related abilities.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Literacy
  • Media Literacy
  • Students
  • Teachers
  • Parents