بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان شهر تهران

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرّس

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

زیبایی­شناسی را می­توان سازه­ای فرض کرد که مانند تحول شناختی با گذراندن مراحلی رشد  می­کند. در کشور ایران پژوهشی در زمینه مراحل تحول زیبایی­شناسی انجام نشده است؛ بنابراین در پژوهش حاضر می­کوشیم تا با استفاده از تحقیقی تحولی، مراحل تحول زیبایی­شناسی دانش­آموزان شهر تهران را شناسایی کنیم و با تهیه ابزاری مناسب، توانایی تشخیص آثار زیباشناسانه از غیر زیباشناسانه را در دانش­آموزان رده­های سنی گوناگون مورد بررسی و مقایسه قراردهیم. جامعه آماری پژوهش 156 دانش­آموز سال تحصیلی 85-1384 در مدارس روزانه دولتی شهر تهران بود که 78 نفر آنها دختر و 78 نفرشان پسر بودند. دانش­آموزان به پنج گروه سنی 7 تا 9 سال، 9 تا 11سال، 11 تا13 سال، 13 تا 15 سال و 15 تا 17 سال تقسیم شدند. از میان دختران و پسران هر یک از این گروه­های سنی، 15 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که در تحول زیبایی­شناسی دانش­آموزان شهر تهران سه مرحله وجود دارد: 1- عینی­گرایی (در دوره­های سنی 7 تا 9، 9 تا 11 و 11 تا 13سال)،     2- داستان­سرایی- عاطفه­گرایی(در دوره سنی 13 تا 15 سال)، 3- ارزیابی- نمادگرایی(در دوره سنّی   15 تا 17 سال). اطلاعات پژوهش نشان داد توانایی تشخیص آثار زیباشناسانه از غیر زیباشناسانه با افزایش سن بهبود می­یابد و این توانایی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of aesthetic development stages among Tehrani students

نویسندگان [English]

  • Khosrow Rashid 1
  • Mahmood Mehrmohammadi 2
  • Ali Dlavar 3
  • Maryam Ghatrifi 4
1 (PhD)
2 (PhD), Tarbiyat Modarres University
3 (PhD), Allame Tabatabayi University
4 MA in Educational Research
چکیده [English]

This research studies the stages of aesthetic development among Tehrani students. Total sample size was 156 students including 5 age groups (7-9,9-11,11-13,13-15, 15-17 years old). Two primary goals were considered: (1) determining the stages of aesthetic development of the Tehrani students, and (2) determining the ability of these students to differentiate the aesthetic from the nonaesthetic hand-paintings. To determine the stages of aesthetic development, 8 paintings, 2 samples from each of the 4 different famous styles, were selected. Each student was asked to watch all the 8 paintings, one by one, and explain in writing whatever they could perceive about the paintings. After careful statistical analysis of the data, different aesthetic development stages were recognized. To investigate the second goal of this research, 20 painting subjects were chosen. Four different designs were developed for each of the 20 paintings subjects, that is, 80 designs in total. Each student was asked to put the four paintings in each of the 20 categories

 in descending order (i.e, the most beautiful to the ugliest). The scoring criteria was so that  one total score was assigned to each student for his/her aesthetic ability. The results showed three essential stages in aesthetic development which were called: Objectivism (7-9,9-11,11-13 age groups), Story telling-Affectivism (13-15 age group), Evaluation-Symbolism (15-17age group). Other results showed that with increasing the age, the ability to identify aesthetic paintings from nonaesthetic ones increases. Comparing the findings of this research with findings from researches in other countries (for example, Housen,1992 and Parsons,1987) indicates similarities and differences on the aesthetic development stages in different countries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic Development
  • objectivism
  • Story telling-Affectivism
  • Evaluation-Symbolism