روش سقراطی به منزله راهبردی برای تربیت شهروندی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم؛ mahinchenari @gmailcom

چکیده

سقراط فیلسوف یونانی به معلم اول شهرت دارد. روش وی که به روش سقراطی معروف است، در بسیاری از حوزه های آموزشی، از دبستان تا دبیرستان، کلاسهای فلسفه در دانشگاه و دانشکده های حقوق بکار گرفته شده است. تنوع استفاده از روش سقراطی بر اهمیت این روش دلالت دارد.      نقدهای بسیاری دربارۀ سقراط ارائه شده است. توجه به این نقدها به فهم درست دیدگاه سقراط و ارزیابی آن کمک می کند. بعلاوه، چنین انتقاداتی عنصری کلیدی برای تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ بکارگیری روش سقراطی در تعلیم و تربیت کنونی است.      در مقالۀ حاضر ابتدا روش سقراطی مورد بررسی قرار گرفته و دو عنصر کلیدی آن، یعنی استنطاق و به بن بست کشاندن مخاطب توضیح داده می شود. سپس دو جنبه متمایز تحت عنوان تناقض در روش سقراطی، با استناد به گفتگوهای سقراط مورد بحث قرارمی گیرند. در این مقاله، نشان داده می شود که گرچه در دوران معاصر، در موارد متعددی سقراط و روش وی مورد توجه قرار گرفته است، اما هر کدام، تنها به یکی از جنبه های مذکور توجه نموده اند و به عبارت دیگر، ثقل توجه خود را بر یک جنبه قرار داده اند. در نهایت، مقالۀ حاضر به تاسی از این نوع توجه، یعنی با عنایت به یکی از جنبه های این روش، کاربرد آن را در تربیت شهروندی از منظری جدید مد نظر قرار می دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socratic method as a strategy for civic education

نویسنده [English]

  • Mahin Chenari
(PhD), Ghom University, mahinchenari @gmailcom
چکیده [English]

Socrates is known as the first teacher. His method, named as Socratic method is used in many contexts, from elementary school,  high school, university philosophy classes to law schools. The diversity of Socratic method usage signifies the importance of this method.

     There are several criticisms on the Socrates. These criticisms should be taken into account if we are to fully understand and be able to appraise critically his point of view. Moreover, such criticisms are key elements  to decide on the ways of using Socratic method in the present education. In this paper, first, Socratic method would be examined and two elements of it, i.e., interrogation and to bring interlocutors to aporia, would be explained. Then, two distinct aspects of Socrates dialogues would be discussed as Socratic paradoxes. It would be shown that although nowadays, Socrates and his method is considered in many cases, however, in each case, attention was paid to only one of these aspects. Finally, in this paper, regarding the attention to just one aspect of this method, we would consider it’s application to civic education from a new perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socrates
  • Socratic Method
  • Elenchus
  • Socratic Paradoxes
  • Civic Education