الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران؛

2 دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور؛

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران؛

چکیده

 دانش آموز پایه سوم رشته ریاضی (۲۵۰ دختر و ۲۵۰ پسر) دبیرستان های شهر شیراز با هدف ارائه الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر اساس اهداف پیشرفت و ابعاد گوناگون درگیری تحصیلی، به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. آنان به پرسشنامه ای که از خرده مقیاس های تلاش (دوپیرات و مارین ۲۰۰۵)، اهداف پیشرفت (میدلتن و میگلی ۱۹۹۷) و درگیری شناختی و ارزش تکلیف (پینتریچ و همکاران ۱۹۹۱) تشکیل شده بود، پاسخ دادند. عملکرد ریاضی دانش آموزان با معدل پایان سال درس حسابان سنجیده شد. نتایج پژوهش به طورکلی نشان داد که رابطه اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی، تحت تأثیر ابعاد درگیری تحصیلی است. اهداف تبحری از طریق راهبردهای فراشناختی، ارزش تکلیف و تلاش بر پیشرفت تحصیلی به صورت غیرمستقیم و مثبت تأثیر می گذارد. اهداف رویکرد  عملکرد توسط راهبردهای شناختی تأثیری غیرمستقیم و منفی بر پیشرفت ریاضی می گذارد. تأثیر اهداف اجتناب  عملکرد بر پیشرفت ریاضی منفی و مستقیم است. همچنین نقش واسط ه ای ابعاد درگیری تحصیلی در رابطه میان اهداف پیشرفت و پیشرفت ریاضی، تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Predicting Model of Mathematics Achievement: The Role of Achievement Goals and Different Dimentions of Academic Engagement

نویسندگان [English]

  • Elāhe Hejāzi 1
  • Ahmad Rastegar 2
  • Reza Ghorban Jahromi 3
1 (PhD), Tehran University
2 MA , Teaching Assistant at Payame Nour University
3 PhD Candidate at Educational Psychology, Tehran University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine a predicting model of high school students’ mathematics achievement based on the role of achievement goals and different dimensions of academic engagement. For this reason, 500 third grade high school students (250 male and 250 female) in mathematics field from Shiraz were selected using cluster sampling method. They completed a questionnaire consisting of 4 subscales: achievement goals, effort, task value, and cognitive and metacognitive strategies. Their mathematics academic performance was also assessed by total score average in mathematics courses. The results were analyzed using path analysis technique and it showed that different dimensions of academic engagement influence the relationship between achievement goals and mathematics achievement. Mastery goals influence mathematics achievement through metacognitive strategies, task value and effort indirectly and positively. The effect of performance–approach goals on mathematics achievement are indirect and negative and through the mediation of cognitive strategies. Also, Performance–avoidance goals influence mathematics achievement directly and negatively. The mediating role of academic engagement in the relationship between achievement goals and mathematics achievement is confirmed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement goals (mastery
  • performance-approach