اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ Najafiaz @gmailcom

2 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله بر مبنای نظریه زبانی «نقش گرایی نظام مند» هلیدی، به معرفی نقش تجربی زبان و اهمیت معرفی این فرانقش زبانی به کودکان دبستانی از دو دیدگاه پرداخته می شود: ۱ لزوم معرفی همه فرایندهای این فرانقش در جهت تکامل نظام یادگیری زبان؛ ۲ معرفی فرایندهای این فرانقش با توجه به ساختار رشد شناختی کودک در هر مرحله از رشد. پژوهش حاضر متون کتاب « بخوانیم» از اول تا پنجم دبستان، که اولین و رسمی ترین منبع زبان آموزی به کودکان است، را برای تحلیل آماری و معنایی، مورد بررسی قرار می دهد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب و نمونه گیری سیستماتیک در داخل هر طبقه استفاده شده است.  نتایج پژوهش نشان داد: در متون مورد بررسی تمامی فرایندهای تجربی زبان به کودک معرفی نشده اند و مؤلفان هنگام تدوین کتاب های «بخوانیم»  مقطع دبستان، به نقش تجربی زبان که مرحله نهایی تکامل فرایند زبان آموزی کودک به شمار می آید، توجه ویژه نداشته اند؛ همچنین فرایندهای زبانی به عنوان ابزاری برای زبانی کردن تجربه های آدمی و برقراری ارتباط، به شیوه ای هدفمند به کودک معرفی نشده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of the Communicative Function of Language in Child Language Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pahlavan Nezhad 1
  • Azade Najafi 2
1 (Ph D), Ferdowsi University of Mashhad, Najafiaz @gmailcom
2 (MA)
چکیده [English]

The present article emphasizes the experiential function of language introduced by Halliday`s “Systematic Functional Grammar” and the importance of introducing this language function to elementary school students from two perspectives: 1. introducing all processes of this function as a complementary stage in language learning process, 2. introducing the processes of this language function on the basis of cognitive development of children. For these two purposes, we statistically and semantically analyzed the “Reading” books of the 1st to 5th grades of elementary school. The classified proportional allocation and systematic random sampling have been used as sampling methods. The results of the research suggest that all language processes are NOT introduced to students. Meanwhile, the processes included in the studied textbooks are NOT distributed according to linguistic and psychological principles. The irregular distribution of processes proves this claim.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communicative Function of Language
  • Experiential Processes of Language
  • language learning
  • Language Development