رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران؛

2 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

3 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران؛

چکیده

مدارس اثربخش، معلمانی دارند که به طور داوطلبانه و اختیاری، فراتر از وظایف رسمی و از پیش تدوین شده، رفتار کرده، برای موفقیت و اثربخشی مدرسه، از هیچ تلاشی فروگذار نیستند. امروزه این رفتارها را رفتارهای شهروندی سازمانی می نامند. ازآنجاکه مدارس به معلمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی نیاز بسیاری دارند و همچنین دانش لازم درباره این متغیر مهم در کشور وجود ندارد، این پژوهش، محتوای پژوهش های خارجی را که در مورد رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان منتشر شده است به لحاظ ماهیت (ضرورت ها، ریشه ها، تعاریف، ابعاد، برداشت های نوین و نشانگرها)، روش شناسی (روش پژوهش، ابزارها و مراجع اندازه گیری)، پیشایندها (عوامل فردی، سازمانی، رفتارهای رهبری مدیر و محیطی)، پسایندها (با تأکید بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) و نقش مدیران، تحلیل می کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Citizenship Behavior of Teachers: Analysis of Nature, Methodology, Antecedents and Consequences of Internationally Published Researches in this Area

نویسندگان [English]

  • Hasan Reza Zeinabadi 1
  • Mohammad Reza Behrangi 2
  • Abdolrahim Naveebrahim 3
  • Valiollah Farzad 2
1 (PhD candidate), Tarbiat Moallem University
2 (PhD), Tarbiat Moallem University
3 (PhD), Tarbiat Moallem University
چکیده [English]

Effective schools have teachers, who voluntarily go beyond their formal responsibilities and they do their best to improve the school effectiveness. Today, these behaviors are called «Organizational Citizenship Behavior». Considering the increasing need of schools to teachers with high «Organizational Citizenship Behavior» and also the shortage of knowledge about this important issue in Iran ,in this study ,we tried to analyze the content of some important internationally published researches about «Organizational Citizenship Behavior» of teachers. The analysis was done according to the researches’ nature (necessities ,origins ,definitions, new impressions and indicators), methodology (research method and instruments), antecedents (individual and organizational factors ,principal leadership behaviors and contextual factors), consequences (with emphasis on students ‘academic achievement) and also regarding the principals’ role.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational citizenship behavior
  • Teachers
  • Principals