نیازهای مطالعاتی دانش آموزان دورۀ متوسطه کشور درباره کتاب های غیردرسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 مدرس دانشگاه شهید رجایی؛

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نیازهای دانش آموزان دبیرستانی به کتاب های غیردرسی در سال ۸۵  ۱۳۸۴ است. این طرح با گردآوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات کمی و کیفی، نظر دانش آموزان و زمینه های مطالعات غیردرسی آنان را بر اساس علایق و نوع کتاب هایی که مطالعه کرده اند، موردبررسی قرار می دهد. گروه نمونه این پژوهش ۶۰۶۸ دانش آموز دوره متوسطه هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد: ۱ درصد دانش آموزانی که در طول یک سال تحصیلی کتاب های غیردرسی را مطالعه می کنند، کمتر از درصد دانش آموزانی است که کتاب های غیردرسی را مطالعه نکرده اند. ۲ بالاترین زمینه اولویت مطالعاتی دانش آموزان، روابط دختر و پسر و پایین ترین اولویت آنان به مسائل اقتصادی مربوط می شود. ۳ به جز زمینه های اطلاعات دینی، مسائل فناوری، اطلاعات تاریخی و اطلاعات شغلی، در بقیه زمینه ها میان نیازهای دانش آموزان دختر در پایه های مختلف، تفاوت معنادار وجود دارد . ۴ به جز زمینه های سلامت و بهداشت جسمانی و مسائل اجتماعی، در بقیه زمینه ها میان نیاز دانش آموزان پسر در پایه های مختلف، تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Secondary School Students’ Needs to Non- Academic Reading Materials

نویسندگان [English]

  • Hasan Pasha Sharifi 1
  • Abolghasem Akbari 2
1 (PhD), Islamic Azad University of Roudehen
2 (PhD), Shahead Rajaie University
چکیده [English]

The purpose of the present research was investigating the secondary school students’ needs to non-academic reading materials. Data was gathered by survey method using questionnaire and interview. The sample was consisted of 6068 boys and girls who were selected via cluster sampling among high school students of the whole country. After gathering and analyzing the data, the following results were obtained:

1- The percentage of students who had read 1 non-academic book during the previous year was fewer than that of students who had not read nonacademic books.

2- The highest priority of students’ reading material was books on boys and girls’ relationship, and the lowest priority of them was books on economic field.

3- There was a significant difference among girls’ needs towards reading materials at different grades except for religious, technological, historical and occupational information.

4- There was a significant difference among boys’ needs towards reading materials at different grades, except for physical health and social information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • needs
  • Non-Academic Reading Materials
  • secondary school students
  • interest