اعتباربخشی الگویی اثربخش برای انجام دادن فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دورۀ متوسطه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی؛

2 کارشناس ارشد زیست شناسی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش شیمی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روش های استفاده مؤثر از فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی است. برای این منظور ادبیات نظری و پژوهشی موجود به دقت بررسی شد و دیدگاه های گوناگون برای رسیدن به الگویی مناسب، طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از آن، کاربردی ترین عناصر نظریه هایی که در این زمینه مطرح شده بودند، در یک الگو ترکیب شدند. این الگوی نوآورانه که مبتنی بر فعالیت های حل مسئله است، با برنامه درسی فیزیک، شیمی و زیست شناسی دوره متوسطه و امکانات مدارس هماهنگی دارد و در نظام آموزشی ایران قابل اجراست. روش تحقیق، توصیفی  پیمایشی است. اطلاعات، توسط پرسشنامه ویژه ای که با استفاده از منابع مرتبط و در دسترس تهیه شده بود، جمع آوری شد و روایی آن با سازماندهی مصاحبه های تخصصی با افراد صاحب نظر (۶ نفر)، مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با شرایط کشور، بومی شد. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ (79/0=a) مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.  نمونه پژوهش برای اعتباربخشی الگوی پیشنهادی، کارشناسان گروه های آموزشی (۱۲۰ نفر از رشته های فیزیک، شیمی و زیست شناسی) و متخصصان برنامه ریزی درسی (۱۰ نفر) را شامل می شود. پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و نیز استنباطی (آزمون t) استفاده می کند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد به کارگیری فعالیت های عملی در آموزش علوم تجربی نقش مهمی دارد و الگوی پیشنهادی از نظر کارشناسان گروه های آموزشی و متخصصان برنامه ریزی درسی، اعتبار بالایی دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Accrediting An Effective Model for Practical Works in Secondary School Science Education

نویسندگان [English]

  • Ābed Badriān 1
  • Ashraf-alsādāt Shekarbāghāni 1
  • Arezoo Asfa 2
  • Taleb Abdineghad 3
1 (Ph D), Research Institution for Curriculum Development & Educational Innovations, Tehran, Iran
2 (M Sc), Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran
3 (M Sc), Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, we tried to investigate the methods for effective use of practical works in secondary school science education. To do this, the available theoretical and research literature in the field was carefully studied. Furthermore, to achieve a suitable model, the various viewpoints were categorized and analyzed. Then, the most applied elements of the theories were brought forward and combined into one model. This innovative model, based on problem solving activity, is in harmony with physics, chemistry and biology curriculum and high schools’ facilities, and could be implemented in Iranian educational system. The research method has been of descriptive-survey type. Data collection was done using a special questionnaire which was developed using available resources and it was validated and adjusted according to Irans conditions, using interviews with experts (6 presons). The reliability of interviews was investigated and confirmed through the Cronbach Alpha method (α = 0.79). The research sample for accrediting the presented model included educational experts (120 persons in the field of physics, chemistry and biology), and curriculum planning especialists (10 presons). In order to analyze the data, the descriptive (mean) and inferential (ttest) statistics were used. In general, the research findings show that the recommended model has an important role in introducing practical works in secondary school science education classes and it is valid according to educational experts and curriculum planning especialists.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing Model
  • Practical Work
  • Accrediting
  • science education
  • secondary school