تحلیل محتوای کتاب های دینی سوم راهنمایی و دبیرستان از منظر پاسخ به نیازهای عاطفی روانی و اجتماعی دانش آموزان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم؛

چکیده

کتاب های دینی، درصددند تا نظام ارزشی الهی را به مخاطبانشان ارائه کنند، از طرف دیگر نوجوانان و جوانان نه تنها درگیر تحولات بلوغ و روند هویت یابی خویش هستند، بلکه در عصری زندگی می کنند که در آن به چالش کشیدن تمامی بنیادها و اصول پیشین، مباح شمرده می شود. همچنین، فضای جهانی شده، روز به روز جوانان را با ارزش های متنوع، متفاوت و گاه متعارضی مواجه می کند که تشویق به انحرافات اجتماعی، بخشی از این ارزش هاست. بنابراین در جمع بندی اجمالی، انتظار می رود کتاب های دینی همزمان با ارائه دانش شناختی مورد نیاز (که تبیین کننده اصول زندگی بر مبنای خ ط مشی های الهی هستند(، اطلاعات لازم را در مورد مهارت ها و آداب زندگی ارائه دهند و مخاطبانشان را در زندگی فردی و اجتماعی، در تشخیص راه از بی راهه، یاری رسانند. بر این اساس، در پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های دینی سوم راهنمایی و سوم دبیرستان، با عنایت به مؤلفه های پاسخ به نیازهای اجتماعی و نیازهای عاطفی  روانی دانش آموزان، مورد توجه قرار می گیرد. این مهم، پس از تهیه مقوله های لازم برای تحلیل محتوای کتاب های مزبور در دو بُعد پاسخ به نیازهای اجتماعی و پاسخ به نیازهای عاطفی - روانی جوانان، انجام پذیرفت و در نهایت، پس از تحلیل های آماری لازم، روشن شد این کتاب ها، نسبت به مقوله های پیش گفته، کم توجه بوده اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Third-Grade Junior and Senior High School Religous Textbooks in Terms of Their Responsiveness to Students’ Affective-Psychological and Social Needs

نویسنده [English]

  • Mortezā Manteghi
(PhD) Tarbiyat Moallem University of Tehran
چکیده [English]

Religous textbooks are intended to present a divine value system to their audiences. The target adolescents and youth, on the other hand, are not only involved in puberty developments and try to find their own identity, but also, they are living in an era in which it is permissible to challenge all religious fundamentals and their underlying axioms. Moreover, the globalized context confronts the youth with different and sometimes conflicting values. In sum, religous textbooks are expected to provide the required cognitive knowledge (clarifying life principles based on divine policy), and at the same time, provide the adolescents and youth with information needed to help them distinguish between right and wrong in their individual and social lives. So in this study, we concentrated on content analysis of third-grade junior and senior high school religous textbooks, with regard to the components of response to students affective-psychological and social needs. Therefore, the present study was conducted by developing the categories needed for content-analysis of the above-mentioned textbooks in terms of two dimensions of their response to target adolescents and youth affective-psychological and social needs. Statistical analysis of the data indicated that the books were poor according to the issues and categories cited above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religous Textbooks
  • content analysis
  • Affective Needs
  • Social Needs
  • Psychological Needs