عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دکتری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری؛

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت بدنی

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربیت بدنی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران است. جامعه این تحقیق را همه کارشناسان ارشد تربیت بدنی شاغل و استخدام رسمی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران که طبق آمار سال تحصیلی ١٣٨٦ تعداد آن ها ۵۴۶ نفر است، تشکیل می دهد. از این تعداد، ۳۵۰ نفر (۶۴ درصد) به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع آوری شده است. برای جمع آوری اطلاعات لازم، از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بهره گرفتیم. اطلاعات اولیه برای تهیه ساختار پرسش نامه، به روش دلفی جمع آوری شد و سپس سؤال های آن مورد تحلیل عوامل (از نوع مؤلفه های اصلی) و آزمون های مربوطه قرار گرفت. پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد که حاصل آن برای کل پرسشنامه ۸۸/۰ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی و روش های آمار توصیفی مانند محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده کردیم. یافت ه های مهم این تحقیق نشان داد از میان عوامل سازمانی و اداری، عامل وجود قوانین و مقررات جامع برای حمایت اصولی و مستمر از پژوهش های انجام شده و از میان عوامل امکاناتی و مالی عامل افزایش میزان حق التحقیق متناسب با حق التدریس در آموزش وپرورش و از میان عوامل حرفه ای و تخصصی، عامل آشنایی پژوهشگران تربیت بدنی آموزش وپرورش با چگونگی استفاده از امکانات پژوهشی، اطلاع رسانی و آزمایشگاهی و بالاخره از میان عوامل فردی و اجتماعی، عامل تربیت پژوهشگران ماهر تربیت بدنی در دانشگاه های کشور مؤثرترین عوامل توسعه فعالیت های پژوهشی در تربیت بدنی آموزش وپرورش به شمار می آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Influential Variables in The Development of Research in Physical Education in Iran’s Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Shahram Alam 1
  • Fereidoon Tondnevis 2
  • Alimohammad Amirtash 2
1 (PhD)1, Azad University of Shahrerey
2 (PhD), Tarbiat Moallem university
چکیده [English]

The aim of this research was identifying and prioritizing the variables influential on the development of research in physical education in Iran’s ministry of education. The research population consisted of 546 physical education experts working in Iran’s ministry of education. The sample includes360 experts, i.e.,64 percent of the research population. This is a descriptive reasearch, and the data are gathered through field method. The nesessary information have been collected through the library study and questionnaire. To prepare the questionnare, the primary information was collected through Delphi method, and then it’s questions were analyzed through factor analysis. In this research, the reliability of the questionnaire has been checked by the Cronbach alpha procedure (0/88 ). The descriptive statistic methods (frequency, percent, mean and standard deviation) and factor analasis have been utilized to analyse the data. The findings indicated that among organizational elements, the existence of comprehensive rules and regulations for a principled and continuous support of researches, among financial elements, increasing reaserch feas corresponding to teaching payment in the ministry of education, and among perfessional elements, the familiarity of the ministry of education’s physical education researchers with using the research facilities, information technology and labraory, and finally among individual and social elements, training skillful physical education researchers at Iran’s universities are the most important factors for developing physical education researches at the ministry of education.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Physical Education
  • Ministry of Education