بازخوانی برخی از آرای تربیتی مولانا و پیش فر ض های فلسفی آن

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران؛ nsajadieh @ gmail com

چکیده

بازخوانی آرای اندیشمندانی که در گذشته تاریخ ما بوده اند، به دلیل پیوند نزدیکشان با فرهنگ بومی کشور، می تواند در طراحی های تربیتی نقشی پررنگ ایفا کند. به ویژه اگر این بازخوانی در فضای امروزی جامعه و با نگاهی به مسائل و شرایط زمان حال صورت گیرد، گره گشای این مسائل نیز خواهد بود. نوشتار حاضر در راستای این هدف، آرای مولانا جلال الدین بلخی اندیشمند قرن هفتم هجری، را بازخوانی می کند؛ ابتدا پیش فرض های فلسفی در آرای تربیتی مولانا بیان می شوند. این پیش فرض ها عبارت اند از: وحدت وجود، اتصال دائم به مبداء   مقصد و شعور هستی در بخش جهان شناسی، نمادین بودن عالم، قبول عقل کلی، تحقیر عقل جزئی و انتقاد به محصور ساختن عقل در استدلال های منطقی در بخش معرفت شناسی، اصالت نفس در رابطه نفس و بدن، تأکید بر اختیار آدمی و اصرار بر موضع میانه، وحدت مبداء و مقصد در حرکتی فرارونده، نهادینه بودن غفلت و نسیان در آدمی و چندلایه بودن وجود او در بخش انسان شناسی، در نظر گرفتن خداوند به عنوان مبدأ و مقصد همه ارزش ها و نیز توجه به انگیزه اعمال در بخش ارزش شناسی.  مولانا در بخش آرای تربیتی، حرکت به سوی خداوند را غایت تربیت برمی شمارد؛ اصول تربیتی او در سه بخش کلان، میانی و خرد مورد بررسی قرار گرفته است.  اصول تربیتی کلان: مسئولیت آدمی در جریان تربیت خویش، تنظیم جریان تربیت متناسب با توانایی و وسع افراد، تقدم تحول باطن بر تغییر ظاهر، توجه به تربیت روان در برابر تربیت جسم و چندگانگی راه های شناخت؛  اصول میانی: خودارزیابی مداوم، اعتماد به مربی و تقدم تزکیه بر معرفت؛  اصول تربیتی خرد یا روش های تربیتی: تحمیل به نفس، ارائه بینش درباره خویش، و موقعیت خویش و روش عاشقی.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Some of Molana’s Educational Views and it’s philosophical presuppositions

نویسنده [English]

  • Narges sajjadieh
PhD candidate on philosophy of education at Tehran University, nsajadieh @ gmail com
چکیده [English]

This paper examines Molana’s – a 7th century Iranian poet’s- philosophical views about education. First, Molana’s philosophical presuppositions in his educational views is stated. These presuppositions are as follows: He holds that all of the creatures are different expressions of God and they belonged to him all the time. It follows that every thing is originated from God and then come back to him again. In other words, God is a unique power in the world that can influence other creatures. Also, he argues that all of the creatures are able to understand and can percept. In epistemology, he sees the world in a symbolic way and considers things as many symbols that convey some messages. He also accepts the whole reason but challenges partial reason. So he criticizes narrow version of reason which is restricted in logical argumentations. On the human being, Molana holds that human being is a multiple identity but his spirit is superior to his body. So human being is originated from God and then returns to him again. However he holds that negligence is an important element of human characteristics. Moreover he argues that human being is free to select some options. In axiology, he accounts God as a unique origin and aim of values too and he views human intent as a source of validity in his action. Thus, his educational aim is movement towards God and expansion of human existence. In education process, we can deduct some general principle from his views. Human responsibility for his own education, coordinating education with everybody’s abilities, concentrating to the inside of learner and changing the stream of education towards a fixed aim are some of them. The other ones are self-evaluation, trusting the teacher and the precedence of refinement on knowledge. Moreover Molana offers three methods for education: self-impose, giving insight about self and self-position and loving God.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molanas Educational views
  • philosophical presupposition
  • self - impose
  • Giving Insight about self and self - position
  • loring God