کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای: موردی از ارزشیابی هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش آموزش دانشگاه؛

2 استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران؛

3 سرپرست مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛

چکیده

ارزشیابی و بهبود مستمر کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای، به علت نقش و اهمیت روزافزون آن ها در تدارک نیروی انسانی در سطح پیش از دانشگاه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران، با استفاده از رویکرد سیستمی و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت برای آن ها است؛ این مطالعه در دو مرحله جداگانه انجام شده است: 1. تدوین چارچوبی متشکل از ۱۹ عامل و ۲۳۷ نشانگر دروندادی، فرایندی و بروندادی و ۱۲۹ معیار برای قضاوت؛ ۲. کاربست آن ها در ارزشیابی هنرستان های جامعه هدف. داده های مورد نظر با استفاده از نظر ۱۵۹۰ نفر شامل: مدیران و معاونان هنرستان ها، هنرآموزان، هنرجویان، کارفرمایان، دانش آموختگان و خبرگان، با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، گردآوری و تحلیل شد.   نتایج تحقیق نشان داد کیفیت بخش های درونداد و فرایند در سطح « به نسبت مطلوب» و بخش برونداد در سطح «نامطلوب» قرار دارد و کیفیت هنرستان های دخترانه شهر تهران در سطح «نامطلوب» است؛ در پایان راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت در هنرستان های فنی حرفه ای مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Implementation of the Systematic Approach for Quality Evaluation of Technical- Vocational Schools (TVS): A Case of Evaluating Girl’s TVS in Tehran

نویسندگان [English]

  • Keyvan Salehi 1
  • Hasan Reza Zeinabadi 2
  • Kourosh Parand 3
1 PhD, candidate of educational measurement and evaluation at Tehran University
2 (PhD), Tarbiat Moallem University
3 (PhD), Shahid Beheshti University,Head of the CESRE
چکیده [English]

Because of increasing importance and role of TVS in providing manpower at pre-university level، it’s evaluation and continuous quality improvement is an unavoidable necessity. In this study, using the systematic approach, we tried to evaluate the quality of girls TVS in Tehran, and also we tried to provide some recommendations for it’s quality improvement. This study was carried out in 2 separate phases including: 1) developing a framework consisting of 19 factors and 237 input, process and output indicators, as well as 129 judgment criteria, 2) implementing the framework for quality evaluation of target population. The viewpoints of 1590 participants, including experts, students, teachers, principals, assistants, alumni, and direct employers of employed alumni were gathered using questionnaire, interview and observation. The results showed that the quality of input and process sections was in “fairly desirable” level and output section was at “undesirable” level. Also, the quality of girls TVS in Tehran was at “undesirable” level. Recommendations for quality improvement of the present situation in TVS are discussed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • systematic approach
  • Continuous Quality Improvment
  • Girl’s TVS