رواسازی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم؛

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم،

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (2005) است. بر این اساس 600  دانش آموز دختر و پسر از میان دبیرستان های سطح شهر تهران، به طور تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفتیم. مطالعه حاضر، همسو با نتایج پژوهش پکران (2002)  نشان می دهد پرسشنامه، همسانی درونی قابل قبولی دارد و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن میان 74/ 0 تا 86/ 0 است. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهند ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و همه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تأیید می کنند. بنابراین، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین هیجان های تحصیلی دانش آموزان است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

validiting the Pekruns achievement emotion questionnaire

نویسندگان [English]

  • Parvin Kadivar 1
  • Valiollah Farzad 1
  • Javad Kavousian 2
  • Fariborz Nikdel 2
1 (PhD), University of Tarbiyat Moallem
2 (PhD candidate) , University of Tarbiyat Moallem
چکیده [English]

The Purpose of the present study was to examine the factorial validity and reliability of Pekruns achievement emotions questionnaire (2002).600 Tehran high school students were randomly selected to participate in this study. Cron bachs alpha coefficient and factor analysis were used to determine the psychometric properties of the questionnaire. The results were in line with Pekrun (2002) and revealed that the questionnaire has an acceptable consistency. Cronbachs alpha coefficients for its subscales were between 0/74 to 0/86. Meanwhile, the results of the confirmatory factor analysis revealed that the structure of the questionnaire has an acceptable fit to the data. So; the questionnaire is a valid and reliable instrument to measure students achievement emotions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: validiting Pekruns Achievement Emotion Questionnaire
  • Reliability
  • factorial validity