طراحی فضای مهد کودک بر اساس رابطه بین صفات خلاقیت و ایده های معمارانه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران؛

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی؛

3 پژوهشگر دوره دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران؛

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین مدلی علّی میان برخی صفات مؤثر در خلاقیت کودکان 3 تا 6 ساله ایرانی و برخی ویژگی های سامانه معماری است. با به کارگیری ایده های حاصل از مدل تحقیق، می توان فضاهای مهدکودک ها را به گونه ای طراحی کرد که انگیزش کودک ارتقاءیافته، قدرت تخیل و کنجکاوی او افزایش یابد و به پرورش خلاقیت کودک منجر شود. تحلیل داده ها بر اساس آمار توصیفی  استنباطی است. مطالعه عوامل شناختی کودکان با آزمون نگرش سنجی مربیان کودک صورت گرفته است. روش نمونه گیری، خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 219 نفر است. به دلیل فقدان پرسشنامه استاندارد در موضوع تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پس از بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق، داده ها به روش آماری  توصیفی تحلیل و عوامل تأثیرگذار به روش تحلیل عاملی استخراج و براساس تحلیل ها، مدلی خطی طرح ریزی گردید. سپس رابطه و میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر به روش تحلیل مسیر، به دست آمد و مدل اصلاح شد. یافته های پژوهش نشان می دهند «تحریک کنندگی محیط طبیعی » بر سه عامل «کنجکاوی « ،» بازی- مشارکت » و «خیال پردازی » تأثیری مثبت و معنادار دارد. تأثیر «انعطاف پذیری عملکردها » در فضای مهدکودک بر «کنجکاوی » و «خیال پردازی » کودکان مثبت و معنادار است. نتایج تحقیق بر اساس مدل، شامل ایده های معمارانه ای برای طراحی فضای مهدکودک ها در جهت ارتقاء انگیزش و خلاقیت کودکان است؛ از جمله: تغییرپذیری فضا و اجزای آن، تداخل فضاهای باز و بسته، تغییرپذیری، تنوع پذیری و بازسازی عناصر محرک طبیعی مانند نور، آب و گیاهان.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing kindergarten setting based on the relationship between creativity characters and some architectural ideas

نویسندگان [English]

  • Abd-Al-Hamid Noghrehkar 1
  • Farhang Mozaffar 1
  • Bahram Saleh Sedgh 2
  • Minoo Shafaee 3
1 (MA), Iran University of Science & Technology
2 (PhD) ,Shahid Rajaee Teacher Training University
3 (PhD Candidate), Iran University of Science & Technology
چکیده [English]

In this paper, we tried to develop a model based on some factors that affect 3-6 years old children’s creativity and some characters of architecture systems. Based on the ideas of this model, kindergartens can be made as places that fosters young childrens’ motivation, curiosity , imagination and creativity. The sample consisted of 219 teachers of kindergartens who were selected using random cluster sampling. In order to gather the teachers’ attitudes, a researcher-made test was used as there was no related standard test. After examining the validity and reliability of the test, the data was analyzed using descriptive- inferential statistics and the influential factors were extracted using factor analysis method. Also, the linear model was designed based on the analyses. Then, the relationship between factors and the degree of their influence on each other was obtained using path analysis and the model was revised. The findings showed that “The stimulating characteristics of natural environment” has positive and significant impact on the three factors of “curiosity”, “playing” and “imagination”. Also,“The flexibility of functions” has positive and significant impact on “curiosity” and “imagination” of young children. The findings has implications for architectural ideas such as changablity of spaces and its components, composition of open and closed spaces, changability, variability and reconstructing the natural stimulating elements like light, water, plants of kindergarten setting. Using such ideas, we could design kindergartens in a way that foster the motivation and creativity of young children.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • The creativity model
  • kindergartens
  • Curiosity
  • Architecture