تأثیر روش های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدیر اجرایی گروه های آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان مازندران؛ omt_motamed @ yahoocom

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، با طرح گروه کنترل نابرابر و پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل در هر پایه از نوع تحقیق »شبه آزمایشی « است. جامعه آماری آن را ٤٠٤٣٨ دانش آموز پایه چهارم و ٤٠٢٦٣ دانش آموز پایه پنجم ابتدایی تشکیل می دهند. بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای ٣٨٤ دانش آموز در پایه چهارم و ٣٨٤ نفر دانش آموز در پای ه پنجم در ٤٠ کلاس درس از ٥ شهرستان و منطقه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون های سواد خواندن در دو بخش متن ادبی و متن اطلاعاتی می باشند که کارشناسان گروه های آموزشی، روایی آن ها را تأیید کرده اند و پایایی آزمون نیز با بهره گیری از روش باز آزمایی و به ترتیب، متن ادبی ٩٢ / ٠ و متن اطلاعاتی ٨٨ / ٠ به دست آمد. نتایج نشان می دهد روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد خواندن متن های ادبی و اطلاعاتی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی مؤثرند؛ همچنین میان پیشرفت سواد خواندن متن های ادبی و اطلاعاتیِ دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی که بر اساس روش های فعال تدریس آموزش دیده اند، تفاوت معناداری وجود ندارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of active methods of teaching on reading literacy development of Mazandaran Fourth and Fifth grade elementary school students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Kiyumars Niyaz Azari 1
  • Mohammad Taghi Motamedi Talavaki 2
1 (PhD) Islamic Azad University (Sari Branch)
2 MA, omt_motamed @ yahoocom
چکیده [English]

The general aim of the present research was to study the impact of active methods of teaching on reading literacy development of Mazandaran fourth and fifth grade elementary school students. Regarding the purpose, this research was applied, and given the non-equivalent group and pretest – posttest plan in the experimental and control groups for each grade, it could be viewed as a quasi-experimental research. The statistical population of this study included 40438 fourth and 40263 fifth elementary school students. Among the population mentioned, 384 fourth graders and 384 fifth graders from 40 classes have been selected as the control and experimental groups based on the multi-stage random-cluster sampling method. The data collection instruments include reading literacy tests containing literary and informational texts, the validity of which was confirmed by the educational experts. The reliability of the texts, was 0.92 and 0.88 for the literary texts and the informational texts, respectively. The results showed that active methods of teaching are effective in reading literacy development of both literary and informational texts for fourth as well as fifth graders. The results also showed that there is no significant difference between the students of the two grades according to the reading literacy development of the literary and informational texts.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Methods of Teaching
  • Reading Literacy
  • Informational Text
  • Literary Text