طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن

نویسندگان

1 دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی؛ yadegredust rf @ gmailcom

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات؛ kiamaneshar @yahoocom

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته است؛ اگر الگویی بتواند سطح کیفی آموزش را در مناطق کمتر توسعه یافته ارتقاء بخشد، می تواند مبنایی برای طراحی الگوهای مناسب دیگر باشد. بدین منظور با استفاده از نمودار پارتو، مسائل اساسی مربوط به آموزش دختران روستایی در منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان مشخص شدند و الگوی آموزشی، طراحی و تولید گردید. سؤال اصلی پژوهش عبارت بود از: «الگوی طراحی شده ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران یک روستا در مناطق کمتر توسعه یافته، چه تأثیری بر پیشرفت تحصیلی و میزان غیبت آنان دارد؟ » پژوهش حاضر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی، ١٠ روستا با ٨٦٦ دانش آموز ا ز روستاهای منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان را به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داد. متغیر مستقل این پژوهش، الگوی ارتقاء کیفیت بود که با استفاده از روش های فعال و مشارکتی طراحی شد و در سال تحصیلی ٨٨ - ١٣٨٧ اعمال گردید. تأثیر این متغیر در پایان سال تحصیلی بر متغیرهای وابسته، یعنی نمرات درسی، مهارت برقراری ارتباط و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و همچنین میزا ن غیبت آنان، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون های آماری، تفاوت معنادار دو گروه آزمایش و گواه را تأیید می کنند و نشان می دهند استفاده از الگوی ارتقاء کیفیت آموزش می تواند پیشرفت تحصیلی دختران روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، شامل نمرات درسی، مهارت برقراری ارتباط و نگرش مثبت نسبت به مدرسه را افزایش داده، میزان غیبت آن ها را کاهش دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on quality promoting model for girls’ education in the less-developed rural areas and examining its effectiveness

نویسندگان [English]

  • Rokhsareh Fazli 1
  • Aliakbar Saif 2
  • Alirezā Kiāmanesh 3
1 (PhD), Ministry of Education, yadegredust rf @ gmailcom
2 (PhD), Allame Tabatabayee University
3 (PhD), Islamic Azad University (Science and Research Branch)
چکیده [English]

The major objective of this research was developing a quality promoting model for girls’ education in the less-developed rural areas. If the submitted model could result in qualitative education in less-developed areas, it could be used as a basis to develop other models. For this purpose, major issues of Rask girls’ education was determined on the basis of Pareto Chart and an instructional model and package was designed based on that. The research question was:” What is the impact of the developed quality promoting model on girls’ school achievement and their school absenteeism in less-developed rural areas?” The target population of the research was elementary school girls of Rask- Sistan-o-Baluchistan Province. The research sample consisted of 866 students who were selected through simple random sampling technique, after analyzing educational indicators. Then, the sample was divided into experimental and control groups. The independent variable was the developed quality promoting model that was designed on the basis of participative and cooperative teaching methods and it was implemented in 2008-2009 academic year on the experimental group. At the end of the academic year, the effects of this independent variable on dependent variables, i.e., courses scores, communicative skills, attitude towards school and also their rate of school absenteeism was examined The results showed significant differences between experimental and control groups. So, we could conclude that all of the hypotheses were confirmed. In other words, the developed model has been effective in increasing girls’ courses scores, communicative skills, and affective attitude towards school. Also, it led to their decreasing rate of school absenteeism.