ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد بر اساس معیارهای طراحی سایت های آموزشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی؛

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی؛

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی؛

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه اسلامی واحد تهران جنوب؛

چکیده

هدف پژوهش توصیفی حاضر، ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه آموزشی رشد بر اساس ملاکهای طراحی سایت های آموزشی است؛ بدین منظور بخش عمومی سایت و 3 درس شیمی، فیزیک و عربی به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس هم بینی و تلفیق مدل های 10 سی، کارس و کرزلی، پی شنویسی برای ارزشیابی بخش آموزش الکترونیکی شبکه رشد تهیه شد؛ نتایج ارزشیابی نشان می دهد اهداف آموزشی دروس در حد نامطلوب و محتوای نوشتاری، روش های یاددهی  یادگیری، روشهای ارزشیابی، طراحی صفحات وب و بخش عمومی سایت، در حد به نسبت مطلوب است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Roshd Educational Website According To the Educational Website Designing Standards

نویسندگان [English]

  • somayeh Mohamadi 1
  • Mohamad Hasan Amir Teymori 2
  • Mahmood Ghasemi 3
  • Mohammad Atashak 4
1 (MA)
2 (PhD), Allame Tabatabayee
3 (MA)
4 Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of this descriptive research was to evaluate Roshd educational website according to the designing standards of educational websites. Statistical population of this research was Roshd educational network of which the general part and three courses of chemistry, physics and Arabic were selected randomly and evaluated. The data was gathered using a researcher-made checklist that was created through combination of educational websites evaluation models (10 Cs, CARS and Kearsley). The data was analyzed using descriptive statistics. The results showed that educational goals of the courses in Roshd educational website are in an undesirable level, and the content, learning-teaching methods, evaluation methods, web page design and general part of the site are in a relatively desirable level.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Evaluation
  • Roshd Network
  • Educational websites
  • Web–Based Instruction