بازبینی روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی از منظر درون تعلیم و تربیتی اَشکال (بازنمایی) دانش

نویسنده

استاد دانشگاه تربیت مدرس، mehrmohammadi _

چکیده

پژوهش حاضر از منظری درون تعلیم و تربیتی، موضوع جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. نگاه درون تعلیم و تربیتی در صدد پاسخ با این پرسش است که آیا می توان به طور مستقل از برنامه های درسی جهانی، مانند اقتصاد جهانی، سخن گفت؟ این پرسش با تمسک به نظریه کثرت شناختی، پاسخ داده شده است و این پاسخ از این حقیقت حکایت دارد که برنامه های درسی می توانند و یا باید، به نقشه معرفتی جامع و واحدی متکی باشند، به طوری که با تبعیت از این نقشه، ویژگی های بومی و حساسیت های فرهنگی از میان نروند و برنامه درسی هم چنان بتواند به صورت محلی ارزیابی شود. جنبه های محلی برنامه درسی ناظر به ابعاد محتوایی و همچنین روش و فرصت های یادگیری است که شاید جوهر برنامه درسی را تشکیل دهد. برای نیل به این پاسخ، نگارنده خود را ملزم می داند طبقه بندی های گوناگون را تشریح نماید و شبهات و پاسخ به آن ها را نیز مطرح می کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An internal (educational) interpretation of globalization and localization of curriculum using forms (representations) of knowledge as the theoretical justification

نویسنده [English]

  • Mahmood Mehrmohammadi
(PhD), Tarbiyat Modares University, mehrmohammadi _
چکیده [English]

In this article using Derrida’s ideas and emphasizing his disagreement about supremacy of speech over writing, we are going to deduct some principles and methods for improving verbal communicative process in education. At first, it seems that establishing a logical link between Derrida’s ideas and verbal communicative process is impossible. However, the hidden effect of them on each other can solve a lot of communicative problems. So, we analyzed different educational levels according to the importance of writing and speaking in each of them. According to this research, we believe that we can apply simple style of writing at primary school level and more complicated dimensions of writing at upper educational levels. For primary school level, we recommend the use of symbols and pictures, and for guidance school and high school levels, we could use students’ writing capabilities and special opportunities that writing provides for students such as more possibility for thinking, being multidimensional, and having capacity for interpretation and deconstruction of written texts.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Localization
  • cognitive pluralism
  • Curriculum