ضرورت و جهت تغییرات در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای در ایران از دیدگاه معلمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه شهید بهشتی؛

2 دانشیار آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی؛

چکیده

پژوهش حاضر، ضرورت و جهتِ تغییر در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای را برای بهبود عملکرد دانش آموزان ایرانی در حل مسائل زمینه مدار و ایجاد سواد ریاضی، از دیدگاه معلمان درس ریاضی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از پرسش هایی که در مطالعه پیزا (PISA) در سال های 2000 و 2003 منتشر شده است، برای انتخابِ پرسش های ریاضیِ زمینه مدار که با زمینه های فرهنگی ایران همخوانی بیش تری داشتند، بهره گرفتیم. مسائل منتخبی از پیزا، ترجمه شد و برای مطالعه در اختیار 14 معلم ریاضی قرار گرفت. سپس نظر معلمان از طریق پرسش نامه ای شامل 6 سؤال و مصاحبه های پاره ساختاری، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد معلمان ریاضی، عملکردِ دانش آموزان نوعیِ ایرانی را در حل مسائلی مشابه مسائل پیزا که ویژگی آن ها زمینه مدار بودن و مدل سازی مسائل واقعی است، ضعیف پیش بینی کردند. معلمان ریاضی ایرانی، دلیل اصلی پیش بینی چنین پدید ه ای را در تأکید نداشتن کتاب های درسی ریاضی ایران بر جنبه های سوادآموزی ریاضی و بهره نگرفتن از زمینه های معنادار واقعی و اثر ارزشیابی های بیرونی بر تدریس ریاضی برشمردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity and direction of educational changes in Iran’s school mathematics curriculum from teachers’ viewpoints

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Rafi pour 1
  • Zahrā Gooyā 2
1 PhD candidate in Math Education, Shahid Beheshti University
2 (PhD), Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this paper, we investigated the necessity and direction of changes in Iran’s school mathematics curriculum from teachers’ viewpoints with the aim of enhancing Iranian students’ performances in solving situated problems. In order to conduct this research, we used some of the released mathematics problems in PISA at 2000 and 2003. For choosing situated mathematics problems, we considered problems which were more aligned with Iranian culture. The selected problems were then translated in Persian and 14 math teachers read them. Then, they were used for the current study. In the next stage, a questionnaire consisting of 6 items was designed and administered along with a series of semi-constructed interviews, with the goal of having more in-depth understanding on Iranian mathematics teachers’ viewpoints about the necessity and direction of a desired change. Findings from this stage of the study showed that from the teachers’ viewpoints, the Iranian students’ performances in solving problems similar to PISA-situated mathematics problems- is not satisfactory. The teachers’ viewpoints were based on their beliefs that (i) the mathematics textbooks do not have enough emphasis on enhancing students’ mathematics literacy which focuses on meaningful contexts and (ii) the external assessments have negative effects on mathematics teaching.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Change
  • Mathematics Teachers
  • PISA
  • Curriculum
  • Mathematics Textbooks
  • Situated Problems
  • Mathematical Modeling