تجزیه وتحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های آموزش سلامت

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار دانشگاه مازندران؛

2 دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی؛

3 کارشناس ارشد برنامهریزی آموزشی، دانشگاه مازندران؛

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی، براساس مؤلفه های آموزش سلامت از قبیلِ بهداشت پوست، بهداشت دهان و دندان، ورزش و تحرک بدنی، تغذیه، توجه به بیماری ها (ایدز) و مسئله سیگار و مواد مخدر است. روش تحلیل محتوای پژوهش حاضر، آنتروپیشانون و واحد تحلیل نیز صفحات (متون، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر) بودند که درمجموع سه هزار و 467 صفحه می شد. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی کتاب های دوره ابتدایی سال تحصیلی1388-1387  (36 جلد کتاب) بود که شامل هشت عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی(بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی( کتاب کار)، قرآن، ریاضی و تعلیمات اجتماعی می شود . نمونه ی آماری این پژوهش را هفت عنوان فارسی(بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی( کتاب کار)،قرآن و تعلیمات اجتماعی تشکیل می داد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که به مؤلفه ورزش و تحرک بدنی بیش از سایر مؤلفه ها توجه شده و کمترین میزان توجه به مسئله بیماری ها مربوط بوده است؛ ضمن اینکه هریک از شاخص های مؤلفه های مذکور به صورت متوازن مورد توجه قرارنگرفته و کتاب های درسی به یک نسبت مؤلفه های آموزش سلامت را پوشش نداده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of primary school textbooks based on the components of health education

نویسندگان [English]

  • Samad Izadi 1
  • Ebrāhim sālehi Omrān 1
  • Kourosh FathiVājargāh 2
  • Meimanat Abedini Beltarak 3
1 (PhD), University of Mazandaran (Babolsar)
2 (PhD), Shahid Beheshti University
3 (MA) at Curriculum Studies, University of Mazandaran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the content of primary school textbooks, based on the components of health education. The components considered in this study were skin hygine, oral health, sport and body movement, nutrition, illness(AIDS), cigarette and drug problems. The content analysis method was Shannon Entropy Method and unit of analysis was page (text, questions, practices and pictures) that included 3467 pages. Research population consisted of all elementary books, containing 36 textbooks in academic year 1387-1388 on eight topics,(Read) Farsi, (write) Farsi, Science, Heavenly Gifts, Heavenly gifts (homework), Koran, math and social education. The sample consisted of textbooks on seven topics including: (Read) Farsi, (write) Farsi, Science, Heavenly Gifts, Heavenly Gifts( homework), Koran and Social Studies. The results showed that there was more attention to sport and body movement components than other components and less attention was paid to illness component. Meanwhile, none of the indicators of the above-mentioned components was considered in a balanced way and textbooks have not covered components of health education consistently.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Textbooks
  • Primary School Level
  • Health Education