تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران؛

2 کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دیرآموز است؛ به این منظور، 50 دانش آموز پسر دیرآموز پایه دوم (7 تا 9 سال) به روش نمونه گیری تصادفی از شهر خدابنده در استان زنجان انتخاب شدند و با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل موردسنجش قرار گرفتند. آزمون های مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون، مقیاس رفتار سازشی واینلند و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و سپس دانش آموزان گروه آزمایشی در 12 جلسه یک ساعته در دوره آموزش مهارت های اجتماعی شرکت کردند. پس از برگزاری برنامه مداخله ای، دو گروه آزمایشی و کنترل با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها نشان داد برنامه مداخله ای اثر معناداری (01/0) بر بهبود سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دیرآموز در گروه آزمایشی داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the impact of social skill Training on social adjustment and academic performance in slow learners

نویسندگان [English]

  • Ahmad Beh-Pajooh 1
  • Mansoor Soleymani 2
  • Gholam Ali Afrooz 3
  • Masoud Gholamali Lavasani 4
1 (PhD), University of Tehran
2 MA on Psychology and Education of Exceptional Children
3 (PhD), University of Tehran
4 (PhD), University of Tehran
چکیده [English]

The present study was designed to investigate the impact of social skill training on social adjustment and academic performance in slow learners. For this purpose, 50 male slow learners in second grade of primary schools in Khodabandeh (a city of Zanjan province) (between 7 and 9 years old) were randomly selected. The experimental design with pre-post test and experimental and control groups was used. The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY), Vineland Adaptive Behavior Scale and researcher-made tests of academic achievement were used as pre-test and post-test. Experimental group, then, were taught social skills for 12 sessions. When the sessions on teaching social skills was over, the two groups were compared using post-test,. Statistical analysis of the data showed that the intervention program has a significant impact (p<0.01) on enhancing social adjustment and academic performance of slow learners.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skill training
  • social adjustment
  • Academic performance
  • slow learners