رابطه بین نیمرخ سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی و علوم دوره راهنمایی شهر اصفهان

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین نیمرخ سبک های یادگیری جکسون(تکانش پذیری، استقلال هیجانی، مسئولیت پذیری،  عمل گرایی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی وعلوم دوره راهنمایی بوده است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 بودند. بدین منظورتعداد 120 دانش آموز دختر و پسر سال سوم راهنمایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش تحقیق همبستگی و نوع تحقیق کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیمرخ سبک های یادگیری جکسون(LSP) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی ، همبستگی پیرسون، و آزمون فیشر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک یادگیری استقلال هیجانی  و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در درس ریاضی وبین سبک یادگیری عمل گرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در درس علوم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between learning styles profile with academic performance of middle school students in science and mathematic lessons

نویسندگان [English]

  • Hamidrezā Oreizi
  • ali abedi
Assistant professor of Isfahan
چکیده [English]

The aim of the current research was to investigate relation between Learning styles profiler of Jackson namely Impulsivity, Emotional independence, Responsibility and functional behavior with academic performance of middle school student in science and Mathematics lessons, Participants was 1420 male and female pupil of the third year in middle school that were selected by applying by randomized multistep cluster sampling. Method was correlational and search type was applied. For gathering data a learning style profiler (LSP) of Jackson was used. Confirmatory factor Analysis (CFA), person correlation and fisher Z test was used for analyzing data, concluding indicate that there is significant and positive relation and fisher Z test was used for analyzing data. Concluding indicate that there is significant and positive relation between learning style and academic achievement of male and female students in Mathematics and Science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning style profiler of Jackson
  • academic achievement
  • Middle School