تأثیر آزمون سازی مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی و برداشت آنها از این نوع آزمون

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه خاتم، دبیر مدارس استعدادهای درخشان ونمونه دولتی(فرزانگان زینب)،

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آزمون سازی مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان ایرانی دردرس زبان انگلیسی و چگونگی برداشت آنها از این شیوۀ اطلاعاتی و دیدگاهشان نسبت به آن  است. شرکت کنندگان این تحقیق دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر ری بودند که برای هم سطح سازی آنها آزمون بسندگی اجرا شد. از میان 90 دانش آموز، 60 دانش آموز هم سطح  انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار داده شدند. هر دو گروه در طول دوره آموزش یکسانی دیدند، با این تفاوت که دانش آموزان گروه آزمایش به صورت همیاری آزمون سازی نیمی از سؤال های امتحانی خود را طرح کردند . برای مقایسۀ دو گروه و اطمینان از پایایی و روایی محتوای آزمون ، قبل از اجرای آزمون معلم ساخته ، این آزمون برای گروه دیگری که هم سطح  دو گروه آزمایش و شاهد بود اجرا شد. پس از اطمینان یافتن از مناسب بودن سؤال ها ، آزمون معلم ساخته برای دو گروه آزمایش و شاهد اجرا و نتایج بررسی شد. یافته ها نشان دادند که از نظر آماری میان دانش دستور زبان (گرامری) دانش آموزان دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. دیدگاه دانش آموزان گروه آزمایش دربارۀ آزمون سازی مشارکتی ، دو هفته بعد از اجرای آزمون، با استفاده از پرسشنامۀ معتبری که محقق تهیه کرده بود بررسی شد. اطلاعات  به دست آمده با استفاده از مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.نتایج واکنش مثبت دانش آموزان گروه آزمایش را به شیوۀ آزمون سازی مشارکتی نشان داد. برای آشنایی بیشتر با آرای دانش آموزان گروه آزمایش دربارۀ مشارکت آنها در طرح سؤال های امتحانی خود ، با 12 دانش آموز مصاحبه شد که نتایج حاکی از رضایتشان بود و همگی خواستند که این شیوه در مقاطع بالاتر نیز اجرا شود. ذکر این نکته لازم است که این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی ای است که در سال 1386 برای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اجرا شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of cooperative test construction on learning English as a second language

نویسنده [English]

  • Nahid SharifiAshtiani
MA In khatam Univercity & Math Teacher,Tehran
چکیده [English]

The present study was aimed at investigating the impact of cooperative test construction on Iranian EFL students’ achievement as well as their attitudes towards such tests. The participants, were a sample of female high school students at Grade One in the city of Ray. First, the standardized Nelson test of English was administered to 90 students out of which 60 homogenous students were selected and assigned to experimental and control groups. Both groups received the same schedule of instruction during the term. 

Students in the experimental group experienced cooperative test construction while the students in the control group didn’t have any role in construction of their tests. Prior to the main study, the test was piloted on a sample of 30 students at the same level of language proficiency to check the reliability and validity of the test developed by both teachers and students. Results showed a significant difference between grammatical knowledge of those subjects who were cooperatively involved in test construction and that of those who were traditionally tested. Then, after two weeks a validated and reliable questionnaire developed by the researcher was administered to the sample in order to explore the students’ attitudes towards cooperative test construction, Results indicated that students’ reactions to cooperative test construction were overwhelmingly positive. At the end of the study twelve students from the experimental group were interviewed to get a better understanding of their attitudes towards the method. Through the interview the students asserted that they were quite satisfied with the method concerned. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • new evaluation system
  • participatory test Development