مقایسۀ مسئولیت پذیری، روحیۀ همکاری، سلامت عمومی ، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و روزانۀ استان آذربایجان غربی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه،

چکیده

هدف این پژوهش بررسی حس مسئولیت پذیری، رضایت از زندگی، روحیۀ همکاری، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه و مقایسۀ آن با دانش آموزان مدارس روزانه است. بدین منظور با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ،375 دانش آموز شبانه روزی و گروهی از دانش آموزان مدارس روزانه(به عنوان گروه همتا) از دو مقطع راهنمایی و متوسطه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از خرده مقیاس مسئولیت پذیری آزمون شخصیت کالیفرنیا، آزمون سلامت عمومی(GHQ-28)، مقیاس چندوجهی رضایت از زندگی ویژۀ دانش آموزان و آزمون روحیۀ همکاری مارتین استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها آمار توصیفی و آزمون t به کار رفت. نتایج نشان دادند که میانگین نمرۀ دانش آموزان مدارس شبانه روزی در متغیرهای مسئولیت پذیری، روحیۀ همکاری و پیشرفت تحصیلی بیشتر از دانش آموزان مدارس روزانه بوده و این تفاوت معنادار است. اما در متغیر مشکلات جسمانی، سلامت عمومی و رضایت از دوستان، مدرسه و محل زندگی وضعیت دانش آموزان مدارس روزانه بهتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Responsibility, Cooperative Attitudes, General Health, Life Satisfaction and Academic Achievement of students at boarding and day schools

نویسنده [English]

  • Farzaneh Michaeli Manee
Assistant Professor of Educational Science Department, Urmia University
چکیده [English]

This study aimed to compare responsibility, cooperative attitudes, general health, life satisfaction and academic achievement of students at boarding and day schools. A sample of 375 boarding school students was randomly selected by multistage cluster sampling and matched with 375 day school students. All participants completed the responsibility subscale of California Personality Inventory (CPI), General Health Questionnaire (GHQ), Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS) and Martin Cooperative Attitudes Scale. Results indicated that boarding school students scored higher on responsibility, cooperative attitudes and academic achievement compared to other group. But boarding school students scored higher on somatic symptoms and satisfaction with friends, schools and living environment compared to their counterparts in day schools.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • boarding schools
  • day schools
  • Students
  • Responsibility
  • life satisfaction
  • cooperative attitudes
  • General health
  • academic achievement