نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

2 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران، behrangi mo @yahoocom

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

این پژوهش به منظور ارائۀ الگویی ساختاری از اثر سبک رهبری تحولی مدیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری عدالت رویه ای، اعتماد به مدیر، رضایت شغلی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان اجرا شد. بدین منظور، از مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در 10 منطقه شهر تهران، نمونه ای متشکل از 449 معلم پایه پنجم و 166 مدیرانتخاب شد. مدیران به پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و معلمان به پرسشنامه های دیگر پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  براساس معدل کتبی  دروس ریاضی و علوم آنها در امتحانات نهایی اندازه گیری شد. تحلیل عاملی تأییدی الگوی اندازه گیری متغیرهای نهفته را تأیید کرد. سپس اثر سبک رهبری تحولی و متغیرهای میانجی گر بر پیشرفت تحصیلی، در قالب الگوی مفروض و پنج الگوی بدیل و همچنین شاخص های نیکویی برازش تحلیل شد. نتایج نشان داد که الگوی مفروض و سه الگوی بدیل برازش خوبی با داده ها ندارند. پس از ارائه الگوی نهایی، تمام تأثیرات مستقیم وغیرمستقیم و کل بر آن معنادار بود. این الگو برازش خوبی با داده ها نشان داد و 32/0 از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کرد. در مجموع، نتایج پژوهش اثر غیرمستقیم و معنادار سبک رهبری تحولی  را بر پیشرفت تحصیلی و نیز اهمیت توجه به نقش متغیرهای میانجی گر را نشان می دهد.  در پایان درباره  نتایج سبک رهبری تحولی ، کاربرد آن برای مدیران و نیز پژوهش های آتی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of transformational leadershipprincipals in academic achievement of primary school students of Tehran city: Testing the effect of transformational leadership style

نویسندگان [English]

 • Hasan Reza Zeinabadi 1
 • Mohammad Reza Behrangi 2
 • Abdolrahim Naveebrahim 3
1 (PhD), Tarbiat Moallem University
2 (PhD), Tarbiat Moallem University, behrangi mo @yahoocom
3 (PhD),Tarbiat Moallem University
چکیده [English]

The presentCurrent study was conducted to introduce using a structural model for to examine the effect of transformational leadership style of principals on academic achievement through mediating role of procedural justice; trust in principal, intrinsic job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior of teachers. A sample including of 449 teachers in grade 5 and 166 principals of boys primary schools in 10 educational school districts of Tehran city was selected and participated in the study. D data were collected through by 6 questionnaires. Principals were respondents to completed the organizational citizenship behavior questionnaire and other questionnaires were completed administered to by teachers. Academic achievement was calculated measured by averaging the grade 5 students scores results on district level examination in science and math. Construct validity and measurement model of latent variables were confirmed, using exploratory and confirmatory factor analysis. Then the effect of transformational leadership and mediateing variables on academic achievement and also goodness of fit indexes of hypothesized and 5 alternative models were analyzed. Results demonstrated indicated that hypothesized and 3 alternative the initial models did not dont have good fit with observed data. After developing the final model, all of direct, indirect and total effects were found to be significant. This model has showed good fit with observed data and explained 0.32 of variance of academic achievement. In general, the results indicated that academic achievementtransformational leadership of principal hads significant indirect effect on academic achievement and attention to the role of mediating variables is crucial. Finally, findings implications for principals and further research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformational Leadership
 • procedural justic
 • trust in principal
 • intrinsic job satisfaction
 • organizational commitment
 • organizational citizenship behavior
 • academic achievement
 • Principals
 • Teachers
 • modelprimary schools