الویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش با استفاده از فنون تصمیم گیری چندگانه (تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی بردا)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 دبیر آموزش و پرورش ناحیه دو قزوین

چکیده

میزان موفقیت سازمان ها در رسیدن به اهدافشان ارتباط مستقیم با عملکرد کارکنانشان دارد ، از این رو جایگاه کارکنان و عملکردشان  برای سازمان مهم است و در همین راستا ارزشیابی عینی آنها نیز اعتبار زیادی دارد. برای گریز از ارزشیابی ذهنی ضروری است در کنار توجه به معیارهای کاری، اخلاقی و ارزشیابی، عوامل مؤثر بر عملکرد نیز مطالعه شوند. در این تحقیق که از پنج مهارت معرفی شده در تحقیقات پیشین استفاده شد ، مهارت چنین تعریف شد :" ظرفیت آموخته شده که باعث می شود یک کار در کوتاه ترین زمان و با صرف کمترین انرژی انجام داده شود . به نظر خبرگان مهارت ها به عنوان عوامل میانی مؤثر بر عملکرد قابل طرح هستند." این مهارت ها عبارت اند از: سازمان دهی ، رهبری ، برقراری ارتباطات گروهی ، استفاده از روابط انسانی و ارزشیابی.  در  این پژوهش، عوامل مؤثر بر عملکرد به صورت 15 عامل منشعب از پنج مهارت شناسایی و درخت تصمیم گیری به شکل سلسله مراتبی تشکیل شد. ابتدا به وسیلۀ تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)، 15 عامل  الویت بندی شدند. سپس با فن تصمیم گیری گروهی تخصیص خطی، که به روش بردا معروف است، ترتیب الویت پنج مهارت از نظر تأثیر بر عملکرد مشخص شد و با روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی وزن نهایی یا ضریب تأثیر هر کدام تعیین گردید. نتیجه این بود که مهارت رهبری مهمترین بُعد مؤثر بر عملکرد است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Effective Factors in the Performance Of Educational Managers, Using MCDM Techniques (AHP and Borda Linear Assignment)

نویسندگان [English]

  • Morteza Mousakhani 1
  • Naser Hamidi 2
  • Zahra Najafi 3
1 Associate Professor , QIAU , Qazvin
2 Assistant Professor, QIAU , Qazvin
3 A high school teacher in District 2, Qazvin
چکیده [English]

Organizations are basically established to accomplish their goals and the degree of their success is substantially related to the performance of their employees and the values they hold. To avoid subjective assessments, along with considering ethical measures, a precise objective performance appraisal is necessary.

Considering skill as an acquired ability which results in performing a job in minimum time and energy, this research concentrates on five particular skills. Organizing, leading, inter-personal, human, and evaluation skills are the five skills in question. Then, the influencing elements identified as the fifteen factors derived from these skills. The fifteen factors then were prioritized by AHP technique. Therefore, sequence priority of the five skills and their impact on performance was specified by linear assignment technique – known as Barda method. Later, the final weight or impact rate of each is identified by AHP method. Finally, leading skills were identified as the main factor influencing performance of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • management skills
  • hierarchical analysis
  • Breda decision-making technique
  • Education