ارزشیابی شبکه ملی مدارس ایران (رشد) بر اساس ملاک های طراحی سایت های آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایت های آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی و معاون مدیریت توسعه و فناوری اطلاعات آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

4 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

چکیده

هدف این پژوهشِ توصیفی، ارزشیابی شبکه آموزشی رشد بر اساس ملاک های طراحی وب سایت های آموزشی و مقایسه آن با وب سایت های آموزشی دیگر است. جامعه پژوهش کلیه وب سایت های آموزشی می باشد. نمونه مورد بررسی، به روش نمونه گیری هدفمند، بر مبنای بیشترین تعداد مراجعین به سایت ها انتخاب شده است. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته ای است که از تجمیع و تلخیص ملاک های استاندارد تعریف شده در این زمینه ساخته شده است. این چک لیست شامل مدل ترکیبی C 10، کارس و کرزلی و همچنین ملاک های ارائه شده توسط دازر (2002) و اسماوی ورزاک (2006) می باشد و وب سایت رشد را از ابعاد تعامل، استفاده از رسانه، برگزاری آزمون، ابزارهای برقراری ارتباط، ظاهر سایت، محتوای ارائه شده، راهنما، راحتی کاربر و امکانات جانبی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. روایی ابزار توسط استادان و صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به سؤالات طرح شده از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، گزارش های تحقیقی و جست وجو در شبکه جهانی اینترنت و مشاهده و بررسی تک تک وب سایت های نام برده گردآوری شده است. یافته ها نشان داد که: شبکة رشد ابزارهایی همچون: محاورة متنی، گروه های مباحثاتی، فضای منابع اشتراکی، کنفرانس ویدئویی، امکان انتشار کتاب، امکان مشارکت کاربر و وبلاگ دارا می باشد. این مورد در سایر سایت های مورد بررسی نیز دیده شد. عملکرد این شبکه در بهره گیری از ابزارهایی همچون صدا، تصویر، پویانمایی، بازی و سرگرمی را می توان مناسب قلمداد کرد. در بخش آزمون، شبکه رشد تنها از سؤالات چندگزینه ای بهره می برد. البته سایت های آموزشی مورد مقایسه نیز از دیگر ابزارهای آزمون استفاده نکرده اند. در بخش اطلاع رسانی، شبکه رشد از ابزارهای پیام روز، اخبار و اطلاعات و گالری عکس بهره گرفته است. شبکه رشد از چهار ابزار ارائه شده برای وضعیت ظاهری سایت های آموزشی به طور کامل استفاده کرده است. در خصوص راهنمایی کاربران، در مقایسه با سایر سایت های مورد بررسی، عملکرد سایت رشد مناسب قلمداد می شود. شبکه آموزشی رشد امکانات جانبی برای کاربران را دارد. این بررسی نشان داد که داشتن فروشگاه الکترونیکی و امکان عضویت برای سایر سایت ها مهم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the evaluation of school national network of Iran (Roshd) according to criteria for designing the educational websites and it’s comparison with other educational networks

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Hamidzadeh 1
  • Mahmood Ghasemi 2
  • Somaieh Azizabadi 3
  • Seyyed Ali Mohammad Nejad 4
1 MA at sociology, Office of Developing Educational Information Technology (Organization for Educational Research and Planning)
2 MA at Educational Research
3 MA at Educational Technology
4 MA at Social Communication
چکیده [English]

The aim of this descriptive research was evaluation of school national network  of Iran (Roshd) based on the criteria for designing the educational websites and it’s comparison with other educational networks . The research population consisted of all the educational websites, and the sample contained the mostly visited educational websites which were selected using purposeful sampling method. The research tool was a researcher-made checklist which was designed through summarizing the defined and standard criteria such as 10C model of Cars & Kearsley; and the criteria of Duzer (2002) and Asmawi & Razak (2006). Using the above-mentioned checklist, the educational websites have been compared in terms of interaction , media application, testing , communication tools, face validity, content, help and user friendliness and other utilities. The validity of the research tool was confirmed by some professors and experts. The required data was gathered through library documents,  research reports, searching in the internet and viewing and examining the related websites. The results showed that the Roshd Network lacks tools such as text conversation, debate groups, spatial shared domains, video conference, possibility of publishing books , possibility of members’ and weblog contribution. These drawbacks have been observed in other examined websites ,too . Also, findings showed that Roshd network has adequately applied sound tools, animated images, games and entertainment. With regard to testing section , this network just used multiple questions Like other websites . Regarding the informing section, Roshd network has used daily messages, news, information and photo gallery. Also, Roshd network has used two tools out of four ones that has been considered for educational  websites. This nestwork has extra facilities such as e-shopping and membership for its clients which are of high importance for other sites. Finally, Roshd network has had a proper function in  terms of helping the clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Criteria for Evaluation
  • Educational Networks (Websites)