نقش برنامۀ درسی اقتصاد در برنامۀ تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائه یک برنامۀ عمل برای یک برنامۀ درسی مغفول

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)،

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،

چکیده

در دنیای امروز و حسب اقتضائات و الزامات تکنولوژیک و اقتصادی حاکم بر زندگی بشر، مسئولیت نظام های تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مضاعف شده به طوری که ملاحظات خاصی را در باب نهادها، محتوا، برنامه ها و روش های تعلیم و تربیت پیشروی برنامهریزان آموزشی قرار داده است. برای مثال، نهادهای آموزشی و فرهنگی کشورهای پیشرفته در کنار آموزش مهارت های اولیه و ضروری مانند خواندن، نوشتن، ریاضیات، ادبیات، تاریخ و … به برنامه های آموزش اقتصاد و تعلیم و تربیت اقتصادی نیز توجه کرده و این برنامه ها را، به عنوان بخش اصلی برنامه هایی که عهده دار یاددهی عناصر شناختی، گرایشی و مهارتی ناظر بر تدبیر زندگی و تحقق رفتارهای مطلوب در عرصۀ زندگی فردی و تعاملات اجتماعی هستند وارد سیستم آموزشی خود کرده اند. در این نوشته در پی آن هستیم تا با نگاهی به ماهیت برنامۀ درسی اقتصاد و ضرورت وجود آن در مجموعۀ آموزش های رسمی و عمومی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان)، به ارائه تصویری از وضع موجود آن در دنیا بپردازیم و سیر تکاملی ادبیات فربهی را که در خصوص «تحقق اهداف شناختی، گرایشی و رفتاری» در عرصۀ اقتصاد طی شده است و از آن به عنوان «تعلیم و تربیت اقتصادی» نام برده می شود نشان دهیم. آنگاه به ارائه یک برنامه عمل برای برون رفت از وضعیت فعلی خواهیم پرداخت و سپس برنامۀ درسی مغفول ماندۀ اقتصاد در «برنامۀ درسی ملی» را برای سیاستگزاران و برنامه ریزان مسائل تعلیم وتربیت کشور معرفی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the role of economy curriculum in formal and general curriculum of the world: An operational plan for a neglected curriculum Abstract

نویسندگان [English]

  • Adel Peighami 1
  • Heidar Toorāni 2
1 (PhD), Emam Sadiq University
2 (PhD), Research Institute for Education
چکیده [English]

Nowadays due to the economic and technological demands of modern human being, the responsibility of formal and general educational system is multiplied. So, curriculum developers are faced with special consideration for organization, content, plan, and methodolodies. As a result, educational and cultural organizations in the developed countries have special consideration for economy curriculum and economic education as the main curriculum responsible for instructing cognitive, attitudinal and behavioral objectives,  along with basic and necessary skills such as reading, writing, math, literature,  history, … . They believe that such curriculum are necessary for life management and realization of favorable behavior in individual life and social interaction.  Looking at necessity and nature of economy curriculum at the heart of the formal and general education (primary school and guidance school), we tried to show a picture of present status of this curriculum in the world. Also,  we introduced the developmental strand of rich literature on “realization of cognitive, attitudinal and behavioral objectives” in the field of economy that is generally named “economic eduction”. Finally, we presented an operational plan in oredr to go beyond the present situation and introduced the neglected economy curriculum within national curriculum to Iranian policy makers and curriculum developers.  websites. This nestwork has extra facilities such as e-shopping and membership for its clients which are of high importance for other sites. Finally, Roshd network has had a proper function in terms of helping the clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy Education
  • economic education
  • Economy Curriculum
  • National Curriculum
  • Formal and General Education