تبیین اثر برنامۀ درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلیِ دانش آموزان دورۀ راهنمایی به منظور ارائه مدل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری برنامة درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به منظور ارائه مدل انجام شده است. روش پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی، و جامعه آماری پژوهش کلیة 41 مدرسة راهنمایی دخترانه منطقه یک آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 88-1387 بوده است. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 9 مدرسه، و طول مدت مشاهده  9 ماه بود. ابزار گردآوری اطلاعات به قرار زیر بوده است: 1. فرم های مشاهده سنج محقق ساخته با مقیاس درجه بندی و روش واقعه نگاری 2.فرم های مصاحبة محقق ساخته با روش سؤالات باز استاندارد شده و روش گفت وگوهای غیررسمی 3. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های آماری t، طرح اندازه گیری مکرر، یک بین یک درون و یک راهه، آزمون تعقیبی شفه، همبستگی پیرسون و تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه. نتایج رگرسیون چندگانه بین مؤلفه های برنامه های درسی پنهانِ محیط اجتماعی و فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی همبستگی چندگانه عدد با 0/05 را نشان داد که در سطح اطمینان 0/95 معنادار نبود. با توجه به «ضریب تعیین»، معلوم شد که 24/77 درصد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متأثر از برنامه درسی پنهان است. نتایج تجزیه وتحلیل کیفی یافته ها نیز نشان داد که در اکثر مدارس و کلاس های درس مورد مشاهده، دانش آموزان تحت تأثیر آثار منفی و قصد نشده برنامة درسی پنهان قرار داشتند. این آثار، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر یادگیری های عمیق و واقعی آن ها اثرات منفی و پایداری می گذاشت. بنابراین به منظور کاهش آثار منفی این برنامه با توجه به رویکردهای روان شناسی یادگیری و برنامه درسی پنهان مدلی در 8 بخش، شامل 1. مبانی نظری 2. فلسفه 3. متغیرهای زیربنایی 4. ابعاد 5. اهداف 6. اصول 7. مراحل اجرائی 8. نظام بازخورد و ارزشیابی طراحی و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the probable impact of junior high school hidden curriculum on student achievement: Presenting an efficient model

نویسندگان [English]

  • Fatmeh Bayanfar 1
  • Hassan Maleki 2
  • Ali Dlavar 2
  • Ali-Akbar Saif 2
1 (PhD), University of Allame Tabatabayi
2 (PhD), University of Allame Tabatabayi
چکیده [English]

The present study was an attempt to investigate the probable role of the hidden curriculum on academic achievement of female junior high school students and to provide a plausible model to decrease the negative side effects of the mentioned curriculum. It was a mixed method research. The research population comprised of all female junior high school students studying at public schools; namely, forty-one schools in educational district 1 at north part of Tehran. Simple random sampling was used to select the sample (overall, nine schools), which was carefully investigated for 8 months.  The required data was collected using three different instruments: 1. researcher-made observation checklist together with relevant likert scales and anecdotal records, 2. researcher- made interview with standardized open questions and informal conversations and 3. students’ academic achievement mean. Several statistical procedures including t-test, one-way repeated measure ANOVA, Scheffe’s test, Pearson product moment coefficient of correlation, and multiple regression analysis were used to analyze the data. The coefficient of correlation between hidden curriculum and student achievement variables was 0.50 which was not meaningful at 0.05 level of significance. With reference to R2, the data showed that 24.77% of students’ academic achievement have been influenced by hidden curriculum. The results showed that in most observed schools and classes, students were influenced by unintended and negative effects of the hidden curriculum. These effects had direct and indirect negative and long-lasting influence on their deep learning. While paying attention to psychological learning approaches and the hidden curriculum, to decrease the negative consequences of this curriculum, a model was designed and suggested consisting of eight components: 1.  theoretical foundation, 2. philosophy, 3. fundamental variables, 4. dimensions, 5. objectives,  6. principles, 7. procedure, and 8. feedback and evaluation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hidden curriculum
  • Students’ Achievement
  • junior high school
  • model