مقایسه اثربخشی راهبرد تدریسِ مبتنی بر هو ش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیریِ درس علوم دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی،

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و اثربخشی، روش متداول، بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیریِ درسِ علومِ دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 89/88 بوده است. جمعاً 53 دانش آموز دختر در دو کلاس مختلف در پایة پنجم ابتدایی در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و از این تعداد 28 نفر در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل بودند. افراد گروه آزمایش از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدند و افراد گروه کنترل از طریق روش تدریس متداول یا روش سنتی. مدت این دوره هشت هفته بود. برای مشخص کردن اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش متداول، از یک آزمون معلم ساختة پیشرفت تحصیلی شامل 30 سؤال استفاده شد. همچنین مقیاس 21 سؤالیِ نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران، 2009) به منظور سنجش نگرش به یادگیری علوم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزانی که از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیده اند، پیشرفت تحصیلی بالاتری در کلیة سطوح شناختی، نسبت به دانش آموزانی که به روش تدریس متداول آموزش دیده اند، داشته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان می داد که نگرش دانش آموزانِ گروه آزمایش نسبت به یادگیری درس علوم بعد از عمل آزمایش بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences with a traditional teaching method on 5th grade elementary students’ academic achievement and attitude towards science learning

نویسندگان [English]

  • ali abdi 1
  • Daryush Nowruzi 2
  • Hasan Maleki 2
  • Soghra Ebrahimi Qavam 2
1 PhD Candidate on Curriculum Studies at University of Allame Tabatabayi
2 (PhD), University of Allame Tabatabayi
چکیده [English]

The aim of this research was to compare the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences and a traditional teaching method on students’ academic achievement and attitude towards science learning. Totally 53 5th grade students in two different classes (Experimental N = 28 and Control N = 25) participated in the study. They were selected by multi-stage clustered sampling method. The experimental group was instructed by a teaching strategy based on multiple intelligences, whereas the control group was instructed by traditional teaching method. This experimental study took a period of eight weeks. To determine the effectiveness of the teaching strategy based on multiple intelligences over traditional teaching method, an achievement test on science which consisted of 30 items were administered. Also, an attitude scale toward science, developed by Akpinar et.al (2009) was used. The data was analysed using Analysis of Covariance (ANCOVA) and Multiple Analysis of Covariance (MANCOVA). The results showed that students who were instructed by a teaching strategy based on multiple intelligences had higher academic achievement than the ones who were instructed by the traditional teaching method. Also, findings showed that students in the experimental group developed more positive attitude towards science learning after the treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Strategy Based on Multiple Intelligences
  • Attitude Towards Science Learning
  • Students’ Academic Achievement
  • Science