واکاوی مفهومی دیدگاه تربیتی کارل برایتر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در نظر دارد، مفهوم پردازی کارل برایتر از تعلیم و تربیت را مورد کاوش قرار دهد. در واقع هدف اساسی مقاله، نقادی دیدگاه تربیتی وی، و بررسی قابلیت اجرای آن در عرصة عمل است. روش پژوهش حاضر کاربردپذیری تجربی است؛ روشی که در آن مؤلفه های اساسی یک اندیشه، نقادی و صورت بندی می شود و از جهت کاربردپذیری مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان میدهد علیرغم این که مؤلفه های اندیشه تربیتی برایتر از انسجام نسبی برخوردار است، میتوان انتقادهایی نیز بر آن وارد ساخت: از جمله دشواری تمیز بین نسبت دانش با جهان ذهنی و جهان عینی ذهنی، عدم تبیین چگونگی غلبه بر موقعیت، عمومی ساختن تولید دانش، تأکید بر آموزش درهم تنیده مهارت های تفکر با برنامه درسی و عدم تصریح گرایش بین رشته ای. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایده اصلی برایتر برای مبتنی ساختن تعلیم و تربیت بر یافته های علوم شناختی، مورد تأیید سایر پژوهشگران نیز هست. با این حال، با وجود این که برایتر مسائل و مشکلات تعلیم و تربیت را که ناشی از تسلط نظریه عامیانه بر نظام های تربیتی است، به درستی شناسایی کرده و فرصت هایی برای بازنگری در انگاره های تربیتی و اصلاح نظام های تربیتی فراهم ساخته است، اما برخی از ایده های، وی مانند «جایگزین کردن ساختن دانش با یادگیری » از امکان عملی کمتری برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Carl Bereiter`s conceptualization of education

نویسندگان [English]

  • Mahmood Talkhabi 1
  • Kamal Kharrazi 2
1 PhD Candidate on Philosophy of Education at University of Tehran
2 (PhD), University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate Carl Bereiter`s conceptualization of education. In fact, the main aim was to critique his view of education and study its applicability in action. The method of research was empirical applicability in which essential components of a notion is criticized, formulated and examined in view of applicability. Findings showed that though, Bereiter`s educational notion has a relative consistent framework, it could be criticized.  The difficulties of his notion lies in its problem in distinguishing between world II and III in relation to the concept of knowledge; lack of explanation on how to overcome the different situations; popularizing knowledge building;  focusing on the integration of thinking skills with curriculum; and not specifying the interdisciplinary approach. The results indicated that Bereiter`s main idea for basing education on findings of cognitive science is verified by other researchers. Despite the fact that Bereiter has appropriately identified the issues and problems of education, arising from the dominance of folk theory on educational systems, and has provided opportunities for revising educational patterns and similarly reforming educational systems; however, some of his ideas like focusing on knowledge creation rather than learning seem to be less practical

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptualization of Education
  • Cognitive Education
  • Mind Metaphor
  • knowledge creation
  • Knowledge Society