معرفی و اعتباربخشی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی در ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

استفاده از نقشه های مفهومی به عنوان ابزارهای ارزشیابی تحصیلی چندین دهه است که در کانون توجه محققان و مربیان قرار دارد. هدف از تدوین این مقاله معرفی و اعتباربخشی شیوه های استفاده از نقشه مفهومی به عنوان ابزارهای ارزشیابی تحصیلی است. به طور مشخص در اینجا شیوه های ترسیم و تکمیل (آزاد و هدایت شده) نقشه مفهومی معرفی می شود و این نقشه ها از لحاظ شاخص های رواییِ محتوایی، رواییِ ملاکی، رواییِ افتراقی و پایاییِ نمره گذاران مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش 221 نفر از دانش آموزان سال دوم متوسطه رشته علوم تجربی شهر تبریز در سال تحصیلی 88-1387 بودند که در هشت کلاس حضور داشتند. یافته های پژوهش حاضر به طور کلی نشان داد که آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی از روایی محتوایی بالایی برخوردارند. همچنین این آزمون ها دارای مقادیر متفاوت همبستگی (با مقدار متوسط 50/0) با یک آزمون چهارگزینه ای بودند. همه آزمون های نقشه مفهومی به خوبی از عهده تشخیص تفاوت بین نمرات دو گروه تحصیلی بالا و پائین برآمدند. همچنین نتایج نشان داد که ضریب توافق نمره گذاران آزمون های نقشه مفهومی در حد بالایی است. با مقایسه چهار شیوه آزمون مشخص شد که روش تکمیل هدایت شده در روایی محتوایی و پایایی نمره گذاران نسبت به دیگر روش ها بهتر است و شیوه ترسیم آزاد در روایی ملاکی و روایی افتراقی، نسبت به دیگر شیوه های آزمون نقشه مفهومی، دارای شاخص های بالاتری است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing and validating concept map - based tests for the assessment of students’ academic performance

نویسنده [English]

  • Javād Mesrābādi
(PhD), Azarbaijan University of Tarbiyat Moallem
چکیده [English]

The Use of concept maps as academic assessment tools has been in the focus of attention of researchers and educators for decades. The aim of this paper is introducing and validating the methods of concept maps as academic assessment tools. Techniques for drawing and completion of the concept maps (free and guided) were introduced here and indicators of content validity, criterion validity, discriminative validity and interrator reliability of these methods were investigated. The research sample consisted of 221 second grade high school students of Tabriz from 8 classes in 2008-2009. academic year. Findings generally showed that concept map-based tests have high content validity. These tests also have different values of correlation with the average value of .50 with a multiple test. All concept map-tests could distinguish correctly the differences between the grades of high achiever and low achiever students. Also the results showed that all concept map-tests have high interrator reliability. Comparing the four test methods showed that the guided completion method has the highest content validity and the interrator reliability. On the other hand, the free drawing method has the highest criterion validity and discriminative validity, comparing to other three methods.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Assessment
  • Concept Map-Based Test
  • Validity
  • Reliability